Bruk av diatermi ved endoskopisk bihulekirurgi

Hensikten med studien er å pilotteste en RCT-studie av effekten av kirurgisk inngrep med bruk av diatermi versus operasjon uten diatermi på pasientenes symptomer på kort og lang sikt, og på risiko for residiv. Prosjektet er en pilotstudie ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, ØNH avdelingen. Avdelingen behandler hvert år ca 2-300 pasienter med bihulekirurgi for nasale polypper. Man ønsker å gjennomføre en pilotstudie med 52 pasienter for å undersøke en ny metode med bruk av diathermi kontra ikke diathermi koblet til standard prosedyre (“shaver”). Resultater fra studien vil bli brukt til å planlegge en fullskalastudie dersom resultater med ny metode viser seg å kunne være bedre enn standard metode (mindre symptomer og residiv). Det skal gjøres kliniske undersøkelser før og etter inngrepet, innhentes CT og labundersøkelser. Pasientene fyller ut spørreskjema som er vedlagt protokollen. Studien er samtykkebasert og det skal kun inkluderes voksne pasienter

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anners Lerdal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Torunn Forbord
  • Merete Tollsås

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2013
  • Slutt: januar 2019