Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon (MEDAKTIV)

Vi skal etablere en framtidsretta funksjonsbeskrivelse for digitale kommunale tjenester, der innbyggernes krav vektlegges gjennom brukermedvirkning og empowerment, universell utforming (uu) uten å renonsere på konfidensialitet og sikkerhet, integrasjon og presentasjon av informasjon fra alle aktørene på en brukervennlig, tilgjengelig måte, og dele informasjon på tillitsvekkende og personvernivaretakende måter. Forskning bekrefter behov for løsninger som kan styrke (empower) innbyggerne, og heve deres e-helsekompetanse. En slik ny digital kommunal tjeneste skal være tilgjengelig for alle, personalisert, la den enkelte delta på egne premisser, sikre tillit, personvern og medbestemmelse. Prosjektet skal utvikle kunnskap om brukerbehov, krav til uu, og hvordan engasjere, styrke og heve kompetanse ved hjelp av IKT. Dette har stor overføringsverdi til eksisterende og nye digitale innbyggertjenester.

Vi velger legemiddelhåndtering som case fordi her mangler helhetlige og sammenhengende løsninger på tross av veldokumenterte problemer (mange aktører, ulike ansvarsforhold, pasientsikkerhetstrusler og digital informasjon i mange systemer). Vi vil utforske løsninger for innsamling, supplering og presentasjon av digital informasjon, der medforvaltning, e-helsekompetanse og brukermedvirkning er sentrale premisser. Til dette benyttes ulike metoder; interessentledelse, brukerdrevet og åpen innovasjon, og metoder fra kravspesifikasjonsfasen i brukersentrert design.

Den regionale betydningen for Ullensaker og kommunene i Digitale Gardermoen ligger i felles løft og kapasitetsbygging i digitalisering av innbyggertjenestene. Partnerne i konsortiet har spisskompetanse innen helsefag, universell utforming, informasjonssikkerhet og personvern, samt tjeneste- og forretningsutvikling. Konsortiets sammensetning av aktører det fra offentlig, industri, FoU, primær- og spesialisthelsetjenesten og interesseorganisasjoner er ideell for å utarbeide en dekkende og framtidsretta funksjonsbeskrivelse.

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Kristin Skeide Fuglerud (NR)
 • Petter Hurlen (AHUS)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: april 2017
 • Slutt: april 2018