Fatigue etter hjerneslag - Et utbredt symptom som er vanskelig å måle

Formål: Denne masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I artikkelen undersøkes prevalens for fatigue og faktorer som kan predikere fatigue etter hjerneslag. Refleksjonsoppgavens tema er studiens målingsinstrumenter og operasjonaliseringen av fatigue, hvor det utdypes muligheter og begrensninger ved måling av fatigue.


Teoretisk forankring: Det er ikke konsensus om en entydig definisjonen av begrepet
fatigue etter hjerneslag, men fatigue karakteriseres ofte som redusert energikapasitet. Fatigue etter hjerneslag rammer en betydelig andel av hjerneslagpasienter og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. Fatigue burde sees i sammenheng med både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Tidligere studier viser stor variasjon hva gjelder prevalens og prediktorer, og det finnes ingen validerte måleinstrumenter som er utviklet for å måle fatigue etter hjerneslag.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 6 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Line Kildal Bragstad

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2016
  • Slutt: juli 2017