Fatigue og lungekreft, Fatigue hjå pasientar med ikkje små-cella lungekreft fem måneder etter lungekirurgi, predikatorar og samanhengar. Evaluering av psykometriske eigenskapar av The Brief Fatigue Inventory og EORTC QLQ-fatigue subscale

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål: Formålet med denne studien har vore å undersøke prediktorar og samanhengar mellom fatigue og ikkje små-cella lungekreft fem månader etter operasjonen.
I refleksjonsoppgåva skal det vurderes dei psykometriske eigenskapane til to instrument som måler fatigue, The Brief Fatigue Inventory (BFI) og European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire-fatigue subscale (FA).
Teoretisk forankring: Lungekreft er ein av dei vanlegaste formene for kreft på verdsbasis i dag og fatigue er eit svært vanleg symptom hjå kreftpasientar. For å utøve god sjukepleie til kreftpasientar trengst det meir kunnskap om fatigue. Det finst mange ulike skjema for å måle fatigue. Å vurdere dei psykometriske eigenskapane til instrument er ein metode for å vurdere om instrumentet er eigna til bruk på ulike pasientgrupper
Metode: Sosiodemografiske-, kliniske- og symptomdata blei samla inn med spørjeskjema.
Medisinske data blei henta frå pasientjournalar. Variablar med signifikant bivariat korrelasjon med fatigue blei inkludert i ein hierarkisk lineær regression. Som rammeverk til gjennomgangen valgte forskarene å bruke ei sjekkliste med desse hovedkriteria:
konseptuell modell, innhaldsvaliditet, reliability, konstruksjonsvaliditet, skåring og tolking av resultat og respondent belastning og presentasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anners Lerdal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Therese Hugøy

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017