Forekomst av underernæring blant hjemmeboende med hjemmetjeneste ved bruk av mini nutritional assessment (MNA) og malnutrition universal screening tool (MUST)

Bakgrunn: Underernæring har store negative konsekvenser for eldre. Strukturert screening er et viktig forebyggende arbeid for å identifisere for ernæringsmessig risiko og under ernæring. Det er knyttet usikkerhet til hvilket verktøy som er best egnet for gruppen hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie.


Hensikt: Hensikten med dette mastergradsprosjektet er å fremskaffe kunnskap om forekomst av underernæring og ernæringsmessig risiko blant hjemmeboende eldre med hjemmetjeneste, ved bruk av ernæringsscreeningsverktøy Mini Nutritional Assessment (MNA) og Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). Videre er studiens hensikt å se på hvordan ernæringsscreeningsverktøyene samstemmer.


Metode: Studien har et kvantitativt tverrsnittsdesign. Følgende data ble innhentet ved hjemmebesøk hos 211 hjemmeboende pasienter med hjemmetjeneste; Ernæringsstausved bruk av MNA og MUST. Det ble utført deskriptiv analyse av utvalget; MNA- delspørsmål og MUST- delspørsmål.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Edel Jannecke Svendsen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Trine Flottorp

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017