Hvilken opplevelse har hypertonipasienter ved bruken av motiverende samtale, og har dette noen sammenheng med resultatet av samtalen på sikt

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formålet med oppgaven er å se på hvordan pasienten opplever den motiverende samtalen. Deres opplevelser av selve samtalen og intervjueren. Ønsket er å se om det er noen sammenheng i hvordan pasienten opplever samtale og den effekten samtalen har på pasienten etter 5 mnd. Masteroppgaven er ett kvalitativ studie i hermeneutisk tradisjon og vill bestå av dybdeintervjuer med 6 pasienter rett etter deres MI samtale, hvor målet er å se på hvordan de opplevede samtalen. Var det noen tanker de gjorde seg som de ikke hadde tenkt på før? Fikk de ett annet syn på sine levevaner? Økte samtalen forståelsen om eget handlingsmønster og ga det litt svar på hvorfor det er blitt slik det er? Følte de at de fikk prate om det som de mente var viktig? Var informasjonen tydelig og lettfattet? Fikk du inspirasjon til å ville endre på levesettet ditt? Har du fått verktøy til eller hjelp til å lage en plan om hvordan du kan gjennomføre dette i praksis? Det vil bli foretatt ett nytt intervju etter 5 måneder får å se på hvordan de har det sikt. Er det noen sammenheng mellom deres opplevelse av MI rett etter sesjonen og hvordan de har lykkes med forandring etter 5 måneder?
I tillegg til intervjuene vil det også bli foretatt en helsekontroll av kandidatene. Der vil det måles vekt, ta midjemål og måle blodtrykket. Samt ett spørreskjema om kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og røykevaner ved både 1. og 2. intervju.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Line Kildal Bragstad

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2017