I kjølvannet av hjertestans: Rapporterer pasient og pårørende helserelatert livskvalitet ulikt? - Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Masteroppgaven består av en artikkel og en refleksjonsoppgave:
Artikkel:
”Er pasient- og proxy-rapportering etter hjertestans ulik?”
Refleksjonsoppgave:
”Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering”
Formål
Å undersøke om det er forskjeller i pasient- og pårørenderapportering (proxy-rapportering) av pasientens helserelaterte livskvalitet (HRQOL) etter hjertestans, og refleksjon over muligheter og utfordringer ved proxy-rapportering.
Teoretisk forankring
Litteratursøk til både artikkel og refleksjonsoppgave er gjort i databasene CINAHL, EMBASE, Medline, PsycINFO og Cochrane, for å forankre oppgaven i eksisterende hjertestans-, HRQOL- og proxy-forskning.
Metoder
Data fra en større hjertestansstudie, NORCAST, ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål ble anvendt. HRQOL ble kartlagt (EQ-5D) og spørsmål angående rolle- og kommunikasjonsendring ved pasienten, ble innhentet fra pasient og pårørende ved seksmånederskontroll etter hjertestans.
Dataene ble analysert med tanke på samsvar mellom pasienten- og pårørendevurderinger ved paret t-test og interrater-reliabilitet (IRR). Tekstkondensering ble brukt for analyse av rolle- og kommunikasjonsendringskommentarer.
I refleksjonsoppgaven presenteres og reflekteres det over tre sentrale områder ved proxyrapportering:
1)Proxy-rapportering som supplement eller substitutt 2)Hvem er best egnet som Proxy og 3)Hvilket perspektiv har proxy-rapporteringen

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ingrid Eline Harg

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017