Innføring av systematiske metoder for å identifisere delirium

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Avansert Geriatrisk Sykepleie.

Formål: Å finne evidensbaserte tiltak som kan bidra til å identifisere og begrense omfanget av delirium blant eldre med hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten på et tidlig tidspunkt.
Teoretisk forankring: Eldre med hoftebrudd som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten har stor risiko for å utvikle delirium postoperativt. Prognosen er alvorlig. Forskning viser at sykepleiere bruker erfaring og skjønnsmessige vurderinger i å identifisere delirium blant eldre, noe som kan være uheldig for pasienten. Ved å bruke systematiske metoder for å identifisere delirium kan dette bidra til å forebygge, identifisere og redusere omfanget av denne alvorlige tilstanden. Hvordan systematiske metoder skal innføres i klinisk praksis er
omdiskutert. Implementeringen er avhengig av kunnskapsnivået på det som skal innføres, undervisning og opplæring i bruk av screeningsverktøy, identifisering av barrierer, overvåking, evaluering og vedlikehold av den nye kunnskapen som er innført er viktige tiltak som påvirker implementeringsprosessen. Tiltakene blir diskutert i lys av Grahams’ modell ‘Knowledge to Action’.
Metode: Systematisk litteratursøk utført januar 2017.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Wøien

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Maibritt Lervik

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017