Kvalitetsforbedringsarbeid i hjemmetjenesten - fra et lederperspektiv

Sosial – og helsedepartementet og Statens helsetilsyn satt kvalitetsforbedring i fokus da de utarbeidet en første Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten for perioden 1995- 2000. Denne strategien hadde som hovedmål at alle virksomheter innenfor norsk helsetjeneste skulle ha etablert effektive og helhetlige kvalitetssystemer for sin virksomhet innen år 2000.  Med dette startet en rekke delprosesser, men de manglet ledelsesforankring og førte ikke til gode resultater i forhold til hovedmålsettingen. Få studier har studert spesifikt ledelse for kvalitetsforbedring i helsetjenesten og modeller som tar for seg akkurat hvilke lederhandlinger som er effektive for å sette folk i stand til å utføre forbedringsaktiviteter. Dette mastergradsprosjektet undersøker hvordan ledere i kommunehelsetjenesten erfarer å arbeide med kvalitetsforbedring. Det benyttes kvalitative forskningsintervjuer.Utvalget er avdelingsledere med personalansvar i kommunale hjemmetjenester. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Randi Opheim

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: desember 2020