Livskvalitet etter hjertestans - Livskvalitet og oppfølgning til overlevere av prehospital hjertestans

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål:

Artikkel: Å identifisere hvilke pasienter som overlever prehospital hjertestans (OHCA) og som samtidig har stort behov for systematisk oppfølging etter utskrivelse fra sykehus.
Refleksjonsoppgave: Å finne eksempler på effektiv systematisk oppfølging av OHCA-overlevere og reflektere over sykepleieres rolle i oppfølging etter OHCA.
 

Teoretisk forankring:

OHCA-overlevere står i fare for å få redusert livskvalitet på grunn av emosjonelle og kognitive problemer etter hjertestans. Det anbefales systematisk oppfølging av OHCAoverlevere etter utskrivelse fra sykehus og det er vist at sykepleieintervensjoner med fokus på både hjerte- og hjernerelaterte konsekvenser av hjertestans kan bedre livskvaliteten hos hjertestansoverlevere. Det er imidlertid stor variasjon i tilbud om oppfølging til OHCA-overlevere, og dette innebærer at mange OHCA-overlevere antakelig ikke får systematisk oppfølging til tross for at de har problemer som kan true livskvaliteten.


Metode:

Artikkel: En kvantitativ tverrsnittsundersøkelse av livskvalitet (EQ-5D-3L) hos 99 OHCAoverlevere med godt nevrologisk behandlingsresultat 6 måneder etter hjertestans. Refleksjonsoppgave: En litteraturstudie av systematisk oppfølging av OHCA-overlevere etter utskrivelse fra sykehus.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Pål Solberg

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017