Pain and fear in association with repeated needle-injections in children suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan barn med juvenil idiopatisk artritt og deres foreldre opplever å få medisinsk behandling via gjentatte sprøytestikk. Gjennom 3 substudier er målet å bidra til at helsepersonell kan forebygge smerter og redsel når slik behandling skal foregå hjemme over tid. Data fra observasjonsstudier, intervju med barn og foreldre noen måneder etter oppstart av behandling og fra fokusgruppeintervju der alle involverte parter er inkludert, har som mål å utvikle og teste et opplæringsprogram til denne pasientgruppen. Generalisering av funn og bruk av opplæringsprogram  til andre pasientgrupper kan være et aktuelt tema for videre forskning.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Wøien

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2016
  • Slutt: september 2020