Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell: en intervensjon for eldre i sykehjem

Omsorgen i sykehjem preges i stor grad av å være oppgavefokusert og primært ivareta beboernes fysiske behov. Studien introduserer en ny modell for personsentrert og trivselsfremmende omsorg (PCC) som inneholder elementer fra tidligere modeller, men som kombinerer elementene på en ny måte og inkluderer bruk av sosiale media. Tidligere studier har vurdert effekt av ulike PCC modeller på utfordrende adferd hos personer med demens. Hensikten med studien er å utforske effekt og betydning av den nye modellen på beboeres trivsel, pårørendes tilfredshet med pleien, personalets jobbtilfredshet (primære utfallsmål). Intervensjonen er rettet mot personale og deres arbeidsmåter. For å vurdere effekten av intervensjonen samles data fra beboere, pårørende og personale før og etter intervensjonen i intervensjonssykehjemmet og i et kontrollsykehjem, samt 6 måneders oppfølging. Det vil bli benyttet spørreskjemaer og intervjuer med personale og pårørende.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juni 2019
  • Sletting: juni 2019

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marit Kirkevold

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: desember 2019