Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Avansert Geriatrisk Sykepleie.

Hensikt. Undersøke hvordan sykepleiere kan bidra til økt aktivitet og forebygge fall blant eldre innlagt i sykehus og langtidsopphold i institusjon.


Bakgrunn. Fall og relaterte skader er ledende årsaker til sykelighet og dødelighet blant eldre og fallrisikoen øker med økende alder på grunn av aldersbetinget nedgang i fysisk funksjon. Sengeleie er ofte foreskrevet som et tiltak for å forebygge fall blant eldre innlagt i sykehus og langtids-institusjoner, men sengeleie fører til funksjonssvikt og øker fallrisikoen. Sykepleiere er første-linje pleiere i sykehus og langtids-institusjoner, men det er lite klarhet i hvordan sykepleiere bidrar til fysisk aktivitet og forebygging av fall i pleien.


Design. En systematisk gjennomgang, som inkluderer både kvalitative og kvantitative studier.


Metode. Et systematisk søk ble gjennomført i OVID Medline, CINAHL og Swemed+ i januar 2017. Søkeord som reflekterer fysisk aktivitet, fall-forebygging, eldre og sykepleiere ble brukt i disse databasene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marit Kirkevold

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Marthe Kristin Nereng

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017