Siste års sykepleiestudenters vurdering av sykehjem som det første arbeidssted etter endt utdanning

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål: Hensikten med studien er å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold som har betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet utdanning.
Teoretisk referanseramme: Tidligere forskning og Herzbergs teori om motivasjon til arbeid som belyser viktigheten av indre og eksterne motivasjonsfaktorer for arbeidstakere.
Metode: Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingsmetoden er fokusgruppeintervju. Tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 12 deltagere fra en høgskole i Sør-Norge er gjennomført. Det ble gjort en tematisk innholdsanalyse med utgangspunkt i Malterud, Graneheim og Lundman, og Krueger og Casey.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ådel Bergland

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ineta Deksne

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2015
  • Slutt: juni 2017