Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse

Eldre pasienter med hjertesvikt har ofte ulike problemer etter et sykehusopphold og vi vet at denne pasientgruppen reinnlegges hyppig. Ulike modeller er prøvd ut for oppfølging for å unngå uheldig utvikling etter utskrivelse. Sykepleiere, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, har viktige roller i denne oppfølgingen.
Hensikten for denne masteroppgaven er: Å undersøke hva vi vet om hvilke tiltak som er prøvd ut for oppfølging av eldre (75+) hjemmeboende som har vært innlagt sykehus grunnet hjertesvikt, samt å få en grov oversikt over hvilke erfaringer man har med ulike former for oppfølging.
Metode: Systematisk litteratursammenstilling basert på søk i databasene PubMed, Cinahl, British Nursing Index, PsycInfo og SveMed+. Søket ble gjennomført i januar 2017. Tilnærmingen var inkluderende. Arbeidsprosessen foregikk etter «oppgaveflyt i en litteratursammenstilling».

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ingrid Christina Foss

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Elin Kolberg Stene

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017