Systematisk identifisering av den gamle skrøpelige pasient med risiko for reinnleggelse til institusjon

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Avansert Geriatrisk Sykepleie

Bakgrunn

En av hensiktene ved Samhandlingsreformen er å forebygge unødvendige innleggelser og reinnleggelser til sykehus. Som et ledd i dette ble tjenesten oftest kalt KAD (Kommunal akutt døgnenhet) etablert. Ved KAD innlegges hovedsakelig eldre pasienter fra 70 år og over, hvor mange betegnes som skrøpelige. Tidlig oppdagelse av risiko for reinnleggelser til institusjon kan bidra til bedre behandling og oppfølging. Unødvendige reinnleggelser kan unngås og nødvendige innleggelser kan baseres på riktig grunnlag. Identifisering av risikopasienter for reinnleggelser krever kompetanse om kjennetegn, systematisk kartlegging og vurdering etter treffsikre kriterier. Instrumentet Subakutt/ Akutt
Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) er utviklet for å identifisere tidlige tegn på akutt eller subakutt funksjonssvikt, som en kan anta også vil være sentrale i vurderingen av risiko for reinnleggelser.

Hensikt

Studiens hensikt var å vurdere om og hvordan instrumentet SAFE kan identifisere pasienter med risiko for reinnleggelse til KAD

Metode

«Scoping review» ble benyttet for innsamling og analyse av data. Datamaterialet funnet gjennom systematisk litteratursøk ble analysert gjennom 2 prosesser: 1). Tematisk analyse hvor funn ble syntetisert til scoringselementer 2). Scoringselementene ble samsvarsvurdert gjennom en scoringsskala.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ragnhild Hellesø

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Edith Roth Gjevjon
  • Steinar Johansen

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017