Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien

VISA-studien omhandler en screening og intervensjonsstudie i norske apotek.

Utgangspunktet for prosjektet er at blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukker er viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (HKS). I prosjektet skal man gjennomføre en gratis screening for totalkolesterol i 150 Boots apotek. Deltakerne skal i tillegg besvare et spørreskjema.

I 50 apotek vil man i samme periode ha et ekstra tilbud til deltagerne, å måle full lipidprofil, blodtrykk, HbA1c, høyde og vekt. Basert på resultatene fra målingene og spørreskjemaet, vil helsepersonell ved apotek regne ut deltakernes individuelle risikoscore. De med høy risiko for HKS, deltar i en intervensjonsstudie der intervensjonsgruppen får vite sine verdier og får motiverende råd for å redusere høye verdier, mens kontroll gruppen får beskjed om at de skal få vite sine verdier etter 8 uker. Alle blir så invitert tilbake for nye målinger i samme apotek etter 8 og 52 uker.

Formålet med prosjektet er å vurdere om kunnskap om egen risiko for HKS har effekt på livsstil etter 8- og 52 uker. Deltagerne i intervensjonsstudien vil få deres personnummer koblet opp mot Norsk pasientregister, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret etter 2 og 5 år for å se på langtidseffektene av en slik screening. Studien er blitt til en masteroppgave og en doktorgradsoppgave for Karianne Svendsen. Doktorgradsavhandlingen har fått navnet «Screening and alerting to cardiovascular disease risk in Norwegian pharmacies». https://www.duo.uio.no/handle/10852/64706

Les mer om prosjektet

TSD

  • p165

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2022

REK - Ja 8 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2013

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2012
  • Slutt: desember 2030