Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet)

Selvmord er et stort samfunnsproblem. I 2018 tok 674 personer livet sitt i Norge, en økning på 81 fra 2017, den største økning på et år i moderne tid. Veterinærer i Norge har over toganger høyere selvmordsrate enn andre yrker, sammenfallende med funn i andre land. NORVET skal undersøke arbeid, trivsel og psykisk helse med spesielt fokus på mekanismer bak hjelpsøking og selvmordsatferd. I befolkningen er selvmord hyppigst hos menn, mens 
selvmordsforsøk er vanligere blant kvinner. Vi vil undersøke selvmordsatferd blant veterinærer, som nå har en betydelig dominans av kvinner. Studien er sterkt ønsket av veterinærer og studenter, som ønsker at evidensbasert kunnskap om psykisk helse må integreres i veterinærstudiet. Hovedmålsettingen er å se på suicidalatferd og hjelpsøkingsgrad for psykiske lidelser. Hypotesene er bl.a.: 1) Veterinærer i Norge har høye nivåer av suicidale tanker, angst og depressive symptomer som også har
sammenheng med arbeidsforhold, 2) Det er relativt høyt nivå av behandlingstrengende psykiske lidelser, men lav grad av hjelpsøking, 3) Holdninger til psykisk helse, personlighetsproblemer (realitetssvakhet) og spesielle arbeidsforhold er uavhengig assosiert med mangel på hjelpsøking. NORVET-prosjektet har allerede fått kr 450 000,- i støtte, hovedsakelig fra Veterinærforeningen. Dette dekker kostnader knyttet til datainnsamling: spørreskjema, porto og skanning. Støtten signaliserer et sterkt behov fra
profesjonen for denne studien, samt sterk brukerinvolvering. Spørreskjemaet planlegges distribuert siste del av 2020. Dataanalyse utføres januar 2021- høst 2022. Artikkel 1, 2 og 3 planlegges skrevet fra henholdsvis høst 2021, første kvartal 2022 og høst 2022.
Avhandling skrives vår 2023, og disputas avlegges høsten 2023. Se for øvrig milepæler for prosjektet i prosjektbeskrivelsen. Brukergruppen og veiledere vil evaluere måloppnåelse.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Erlend Hem

Ansvarlig enhet

Avdeling for atferdsmedisin

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2020
  • Slutt: desember 2023