Legemiddelkommunikasjon på sykehus - pasientperspektivet (PERLE)

Informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, og norske pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere behandlingsnivåer opplever også at helsetjenesten ikke «henger sammen». 

Et første skritt når tjenester ved utskrivning skal forbedres er å styrke kunnskapen om pasientens behov og utfordringer som har med legemiddelbehandlingen å gjøre. Ved å forstå pasientens «reise» gjennom utskrivningsprosessen, med pasientperspektivet, kan vi finne ut hvordan pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen og hvordan tilbudet best kan tilpasses dem. Siden det enkelte pasientforløp er forskjellig antas det at det finnes flere utskrivningsprosesser.

For å forstå utskrivningsprosessene og ulike pasientperspektiv, gjennomføres en kvalitativ studie som består av observasjon og semi-strukturerte intervju. Forståelse av ulike utskrivningsprosesser og hvordan disse fungerer for pasientene vil kunne bidra til utvikling av arbeidsmetoder som kan utføres av helsepersonell og derved bidra til bedre pasientsikkerhet. 
Pasientene som inkluderes skal representere et bredt utvalg med hensyn på blant annet spredning i alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet og diagnoser. Datainnsamlingen vil pågå inntil metning er oppnådd, det vil si at deltakere vil rekrutteres strategisk og trinnvis underveis for å sikre informasjonsstyrken i utvalget. Pasientene inkluderes etter informert skriftlig samtykke. Skriftlig samtykke innhentes også fra helsepersonell på avdelingen og eventuelt pårørende. Pasientene vil bli observert når de er i kontakt med helsepersonell under sykehusinnleggelsen og når de skrives ut fra sykehuset vil de bli intervjuet hjemme etter 1-2 uker. 


Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF, Sykehusapotekene HF og Universitetet i Oslo.  

Samarbeid

  • Samarbeid med Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
  • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig
  • Samarbeidsinstitusjon har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p725

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Mowe

Ansvarlig enhet

Medisinsk klinikk

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2019
  • Slutt: januar 2025