Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mennesker som er i behov av helsetjenester innenfor psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er den
viktigste høyrisikogruppen for selvmord i samfunnet. Allikevel
eksisterer det på nåværende tidspunkt ingen systematisk
oversikt overpersoner som dør i selvmord under eller innen 12 måneder etter
behandling idissetjenestene.

Hensikten med Kartleggingssystemet er å sikre en løpende oversikt over alle
selvmord i denne pasientgruppen og beskrive omstendighetene rundt hendelsene. Målet er å identifisere eventuell svikt på systemnivå og muligheter for forebyggende tiltak.

Vi benytter en totrinnsmodell for datainnsamling: (I)
Helseforetakene registrerer fortløpende alle kjente selvmord inn til Kartleggingssystemet. Informasjonen suppleres med opplysninger som innhentes fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. (II) Kartleggingssystemet gjennomfører en årlig kobling mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister der de resterende selvmordene identifiseres. Koblingen sikrer at også selvmord som helseforetakene ikke er
kjent med blir inkludert i Kartleggingssystemet. Når en pasients dødsfall blir kjent for Kartleggingssystemet, enten ved at helseforetaket selv tar kontakt eller etter den årlige koblingen mellom DÅR og NPR, vil helseforetaket fylle ut et elektronisk kartleggingsskjema. Skjemaet fylles ut av en behandler som hadde kjennskap til den avdøde pasienten og inneholder spørsmål om demografi og psykososiale forhold, samt relevant informasjon knyttet til oppfølgingen og behandlingen pasienten mottok ved helseforetaket/ hos
avtalespesialisten.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p302

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2023

Andre godkjenninger5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Fredrik Walby

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: desember 2016
  • Slutt: desember 2023