Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten- fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon

Det er en økende tendens i Oslo og samfunnet, der det brukes stadig større ressurser på sekundær og tertiærtiltak i et mer komplekst samfunn med store sosiale forskjeller. Flere studier antyder at grunnlaget for ulikhetene legges tidlig i livet. Barn med tiltak i barnevernet har økt risiko for senere frafall i videregående skole og fravær fra arbeidslivet. Dersom helseutgifter og kriminalitet også inkluderes, er det antydet at hvert enkelt individ som ikke deltar i utdanning og arbeid fra 18-67 år koster samfunnet totalt mer enn 100 millioner kroner. Ved å intervenere på et tidlig tidspunkt vil det være mulig å forhindre, eller begrense et slikt utfall. Prosjekt «Nye mødre» er i stor grad en innovasjon av dagens måte å tilpasse tilbudet i helsestasjonstjenesten. Flere internasjonale studier viser gode kort- og langsiktige resultater som følge av tidlig intervensjon rettet mot mor og barn. Vi vil ta utgangspunkt i godt dokumenterte intervensjoner og tilpasse disse det norske helsesystem og de utfordringer vi har. «Nye mødre» er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune v/Helseetaten, Bydel Stovner og Institutt for helse og samfunn v/Universitetet i Oslo. Det er forankret i bydelens helsestasjon og retter seg mot nye mødre, herunder førstegangsmødre og/eller ny mor i bydelen. Det vil være et utvidet og individuelt tilpasset tilbud til det allerede eksisterende tilbudet ved helsestasjonen, der gjentatte hjemmebesøk er tilnærmingsmetode. Perspektivet er salutogenetisk, det innebærer at fokuset vil være rettet mot ressursmobilisering som kan styrke familien og være en drivkraft for positive endringer og valg.

Målsetningen er å utvikle helsefremmende og forebyggende modeller i samsvar med politiske signaler, som kan utnytte og videreutvikle helsestasjonens potensiale og breddes ut både i Oslo kommune og nasjonalt. Følgeevaluering vil sikre tett oppfølging og evaluering underveis av resultatmål, effektmål og implementering av korrigerende tiltak.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: september 2016
  • Sletting: desember 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jeanette H. Magnus

Ansvarlig enhet

Det medisinske fakultet

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2015
  • Slutt: juli 2019