English version of this page

Utlysning av midler til innovasjon (verifisering) 2019

Søknadsfrist mandag 25. mars 2019 kl. 23.59.

Universitetet i Oslo (UiO) utlyser for fjerde gang innovasjonsmidler til verifisering og utvider utlysningen til også å omfatte sosial innovasjon. For 2019 er det avsatt 9 mill. kroner til tidligfasestøtte til verifisering med snarlig oppstart.

Rammer

Det er satt en øvre grense for tildeling på 800 000 kr pr prosjekt.  Det kan søkes midler til opp til 12 mnd. aktivitet for verifiseringsprosjektet. Midlene skal brukes til

prosjektfremdrift som:

 • Hente inn /betale for kompetanse hos tredjepart
 • Materialer og utstyr
 • Lønnsmidler til nødvendige delprosjekter

Prosjekter som tidligere er tildelt verifiseringsmidler kan tildeles på bakgrunn av ny begrunnelse. Søknadene vil bli vurdert av en komite bestående av eksterne fagpersoner. Komiteen vil vurdere søknadene på bakgrunn av opplysninger gitt i søknadsskjema. Innstilling fra komiteen vil legges frem for universitetsdirektøren til beslutning innen månedsskiftet senest  medio april 2019.

Vurderingskriterier for søknadene

Midlene skal fortrinnsvis anvendes for «proof-of-concept».  Følgende vurderingskriterier vil ligge til grunn i vurderingsarbeidet av søknadene:

 1. Det foreligger en DOFI (se Inven2 sin side om DOFI) Søkere bes registrere en DOFI (som en formalitet) også der dette ikke umiddelbart virker naturlig.
 2. Innovasjonsgrad:
  • Hvor betydelig innovasjonen er i forhold til «state- of- the -art>>
  • Hvorvidt det er en innovasjon bare for prosjektpartnere eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng
 3. Samfunnsnytte, fortrinnsvis i form av produkter, tjenester eller forbedringer
 4. Gjennomføringsevne

Hvem kan søke?

Prosjektleder må være ansatt ved UiO med et prosjekt i regi av UiO. Samarbeidskonstellasjoner i prosjektet kan fremkomme som deltagelse fra nordiske og internasjonale partnere, næringsliv og andre kompetansemiljøer.

Krav om forankring på instituttledernivå

Prosjektet må være forankret på instituttledernivå. 

Krav om rapportering

For innvilgede prosjekter er det et krav om enkel rapportering med milepælsbeskrivelse og omtale av hvilke planer prosjektleder har for videre utnyttelse av resultatene. Dette vil følges opp av Avdeling for forskningsadministrasjon våren 2020.

Innsending av søknad

Søknad sendes inn via nettskjema:

Søknadsskjema norsk

Søknadsskjema engelsk

For spørsmål og avklaringer knyttet til søknad kan Avdeling for forskningsadministrasjon ved Ivar Bergland  (epost: ivar.bergland@admin.uio.no)

Publisert 22. jan. 2018 12:56 - Sist endret 13. mars 2019 08:36