Scholars at Risk

Universitetet i Oslo er et meget aktivt medlem av det internasjonale nettverket "Scholars at Risk."

Formålet med nettverket er å:

  • fremme akademisk frihet og autonomi
  • gjennom å gi midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som av politiske eller andre grunner (diskriminering, forvisning, sensurering etc.) ikke kan utføre sitt arbeid ved egen institusjon.

Mottak av kandidater

Aktuelle kandidater for utplassering gjennom Scholars at Risk blir normalt formidlet gjennom sekretariatet i New York. Dersom UiO skal ta i mot en kandidat, vil Avdeling for forskningsadministrasjon kontakte det aktuelle fagmiljøet for å undersøke hvordan kandidaten kan innpasses i miljøet.

Det bør finnes felles faglige interesser og mulighet for en kontaktperson og en arbeidsplass. Lønn og sosiale kostnader knyttet til utplasseringen vil dekkes av UiO sentralt eller eksterne midler.

Utplasseringsperioden vil normalt væreett år med mulighet for forlengelse ett år (totalt 2 år). Personer som kommer gjennom Scholars at Risk kan ha svært ulikt kompetansenivå og faglige og personlige behov, men normalt er det forskere med doktorgrad. Det må derfor gjøres individuelle avtaler om opplegg i hvert tilfelle. UiO har vært medlem siden 2001, og fra 2009 til 2018 har vi hatt 13 årsopphold for 8 kandidater. I universitetsstyrets møte i september 2016 bestemte styret at UiO skal ta imot 4 forskere per år de neste årene. I 2017 og 2018 er det 4 SAR-forskere ved UiO.

UiOs ansatte som kjenner forskere i fare, kan ta kontakt med Avdeling for forskningsadministrasjon for å se på muligheten for å hjelpe. I alle tilfellene må kandidaten selv søke til Scholars at Risk og bli godkjent som kandidat av nettverket før utplassering.

Andre aktiviteter

UiO opprettet i august 2009 en Scholars at Risk-komité som skal følge opp medlemskapet. UiO ønsker å fremme og verne akademisk frihet også gjennom ulike andre aktiviteter. Slike aktiviteter kan gjerne knyttes opp mot vårt engasjement i Scholars at Risk. UiO er koordinator for Erasmus+ prosjektet Academic Refuge 2016-2019 i samarbeid med Scholars at Risk, UNICA-nettverket og Universitetet i Ljubljana.

Ta kontakt med koordinator for Scholars at Risk i Avdeling for forskningsadministrasjon dersom din enhet planlegger relevante aktiviteter.

Medlemmene i Scholars at Risk har samlet seg i en norsk seksjon som ble lansert mandag 23. mai 2011 ved Høgskolen i Oslo. For mer informasjon, se Scholars at Risk Norge.

Publisert 8. sep. 2008 10:26 - Sist endret 20. mai 2019 10:50