English version of this page

Andre kontrakter

Ved overføring av biologisk materiale i forskningsprosjekter, benytter UiO kontraktsmal utarbeidet av The National Institutes of Health (NIH). UiO har ikke maler for intensjonsavtaler, rammeavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtale om gaveoverføring. Det må utarbeides i konkrete tilfeller. Send e-post til juristene i Avdeling for fagstøtte for bistand.

Material Transfer Agreements (MTA)

Dersom det i forbindelse med forskningsprosjekter er aktuelt å utveksle materialer, substanser, cellelinjer eller lignende mellom partene (fysisk materiale), skal utvekslingen reguleres i en MTA. I den grad UiO skal utlevere materiale eller gjenstander, kan dette kun gjøres til forsknings- og undervisningsformål. Det er ikke anledning til utlevering av UiOs materiale til kommersielt bruk under en MTA.

Humant biologisk materiale skal imidlertid aldri samles, brukes eller utleveres uten at forholdet til helseforskningslovens bestemmelser er vurdert, og nødvendige godkjennelser/samtykker (fra både myndigheter og den/de personer materialet stammer fra) foreligger.

Kontraktsmalen er foreløpig bare tilgjengelig på engelsk, norsk versjon kommer. Kontraktsmalen for overføring av materiale består av to deler:

Intensjonsavtale

Når UiO skal inngå samarbeid med ekstern part, kan det i første fase være hensiktsmessig å inngå en intensjonsavtale som legger mål og rammer for samarbeidet. Eksempelvis kan det ved utarbeidelse av større søknader til EU og NFR være fornuftig at man på et tidlig tidspunkt drøfter hovedprinsippene for søknadsutarbeidelse og et eventuelt senere samarbeid, og nedfeller dette i en intensjonsavtale. Dersom finansiering innvilges og et forpliktende samarbeid etableres, skal det utarbeides en ordinær samarbeidsavtale.

Rammeavtale

Dersom UiO har et omfattende samarbeid med en ekstern institusjon uten at dette er knyttet til et konkret prosjekt, kan det være hensiktsmessig med en overordnet rammeavtale som regulerer forhold som gjensidig tilgang til forskningsinfrastruktur, delte stillinger, utveksling av personell, prinsipper for sampublisering, mv.

Konfidensialitetsavtale

Dersom det i forbindelse med forskningsprosjekter kan være behov for utveksling av informasjon som en av samarbeidspartnerne anser som konfidensiell (forretningshemmeligheter, upubliserte resultater, etc), kan det være hensiktsmessig å inngå en konfidensialitetsavtale dersom dette ikke allerede er regulert i samarbeidsavtalen for prosjektet. I den grad det kan være aktuelt å utveksle personopplysninger mellom parter i et samarbeidsprosjekt, skal personvernombud alltid kobles inn og personopplysningslovens regler skal følges.

Gaver

Forskningen blir finansiert av aktør, enten offentlig eller privat, uten krav om gjenytelse fra UiO. Den eksterne parts motiver kan både være ren veldedighet eller langsiktig interesse i å utvikle noen bestemte fagområder eller forskningsmiljøer. Les mer om gaver til UiO

Publisert 23. sep. 2014 10:12 - Sist endret 3. mars 2020 09:41