Krav om avtaler i forskningssamarbeid UiO-OUS

I forlengelsen av den senere tids utfordringer knyttet til avtaler og MVA, har OUS og UiO diskutert inngående praksis og løsninger. Her angis retningslinjene som gjelder begge institusjoner. I prinsippet gjelder retningslinjene samarbeid med alle utenforstående partnere.

Forskningssamarbeid mellom flere institusjoner skal som hovedregel være basert på en avtale mellom partene.

Det er utarbeidet en egen avtalemal som et felles tiltak for å sikre institusjonell forankring av forskningssamarbeid mellom Institutt for klinisk medisin (UiO) og OUS. Malen er imidlertid også relevant for samarbeid med andre institusjoner.

Kravet til samarbeidsavtale gjelder først og fremst i de tilfeller to eller flere partnerinstitusjoner i fellesskap søker om ekstern finansiering av et forskningsprosjekt, og der partene har et felles ansvar for innhold, gjennomføring og resultater av prosjektet.

Ved søknad om eksterne midler der det inngår flere samarbeidende institusjoner er det viktig at følgende fremgår av søknad, budsjett og prosjektbeskrivelse:

  • Hvem partnerinstitusjonene er
  • Hva hver partner vil bidra med i form av ressurser og infrastruktur
  • Hvordan midlene planlegges fordelt mellom partnerinstitusjonene. Dvs angi de kostnader den enkelte partner vil ha i forbindelse med prosjektet som det forutsettes at den eksterne bevilgningen skal dekke.

I avtalemalen som er utarbeidet av Institutt for klinisk medisin (UiO) og OUS, er det tatt høyde for nevnte momenter slik at dette fremgår klart og tydelig også av samarbeidsavtalen mellom partene. Når avtale er inngått og partene ved dette har felles ansvar for prosjektets innhold, gjennomføring og resultat, skal MVA ikke beregnes ved transaksjoner mellom partene.

I søknader om eksterne midler til forskning (uavhengig finansieringskilde) som vil involvere fagpersoner fra både Institutt for klinisk medisin og OUS, skal søker/prosjektleder sørge for å angi begge institusjoner som partnere, slik at ovennevnte momenter innarbeides i søknad, budsjett og prosjektbeskrivelse.

For mer informasjon om bakgrunn og bruk av samarbeidsavtaler, se kontaktinformasjon i høyremargen.

Publisert 26. okt. 2015 14:33 - Sist endret 26. okt. 2015 14:37