English version of this page

Publikasjonskanaler, nivåer og poeng

For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal (tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet.

Publikasjonskanalene er inndelt i to nivåer. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker de kanalene som utgir 80 prosent av publikasjonene. Nivå 2 gir ekstra uttelling og omfatter de mest betydelige og kvalitetskrevende kanalene, som utgir 20 prosent av publikasjonene.

Det er publiseringsutvalget i UHR, i samråd med de nasjonale fagrådene og tilsvarende fagorganer i Universitets- og høgskolerådet (UHR), som bestemmer hvilke kanaler som skal være på nivå 2. Men hver enkelt forsker kan foreslå kanaler på nivå 1 som kandidater til nivå 2 til sine fagråd.

Hvordan finne ut hvilket nivå tidskrift, serie eller forlag er på?

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet.

Søk etter publiseringskanaler (NSD)

Godkjente kanaler og definisjon på vitenskapelig publikasjon

I henhold til NSDs definisjon er godkjente vitenskapelige publiseringskanaler tidsskrifter, serier og forlag som er vurdert til å oppfylle kriterier gitt av Universitets- og høgskolerådet (UHR). For at man skal få uttelling for en publikasjon må denne, i tillegg til å være publisert i en tellende kanal, falle innenfor definisjonen på vitenskapelig publisering.

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

 1. presentere ny innsikt
 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Hvordan melde inn publiseringskanal?

Foreslå nye kanaler på nivå 1

Alle har anledning til å foreslå nye kanaler som bør inn på nivå 1. Frist for nominering av nye publiseringskanaler til nivå 1 er 30. november, men vi anbefaler alle å gjøre dette fortløpende gjennom hele året. Forslag behandles fortløpende, og de forslagene som godkjennes vil få tilbakevirkende kraft for samme rapporteringsår.

Legg inn forslag til nye kanaler på nivå 1 på nettsidene til NSD

NSD formidler disse til UHRs publiseringsutvalg, som har det overordnede ansvaret for endelig godkjenning av kanaler som skal gi uttelling i finansieringssystemet.

11. mars 2015 vedtok publiseringsutvalget ved UHR nye dokumentasjonskrav i forbindelse med forslag til nye kanaler på nivå 1(pdf)

Foreslå endringer til nivå 2

Det er kun de nasjonale fagrådene som har anledning til å foreslå endringer til nivå 2 publiseringskanaler. Men hver enkelt forsker kan foreslå kanaler på nivå 1 som kandidater til nivå 2 til sine fagråd. Fagrådene har frist for å sende inn forslag til endringer til UHR innen fristen som settes av UHR. Forslag behandles av UHRs publiseringsutvalg, og eventuelle endringer vil gjelde for neste rapporteringsåret. Se UHRs oversikt over de nasjonale fagrådene.

Enhetenes informasjon om ulike fagråd

ILOS ved HF

Relevante fagråd

 • Nasjonalt fagråd for allmenn litteraturvitenskap (ILOS' representanter: Ragnhild Reinton og Tone Selboe)
 • Nasjonalt fagråd for engelsk (ILOS' representant: studieretningskoordinator)
 • Nasjonalt fagråd for tysk (ILOS' representanter: John Ole Askedal og Heinz-Peter Prell)
 • Nasjonalt råd for slavisk-baltiske språk og litteratur (ILOS' representanter Jan Ivar Bjørnflaten og Karen Gammelgaard)
 • Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur (ILOS' representanter: Antin Rydning (fransk) Elizaveta Khachaturyan og Juan L. Pellicer)

Forslag kan stilles til det enkelte fagråds representanter eller leder.

Juridisk fakultet

Publiseringsutvalget for juridiske fakultet ved UiB, UiT og UiO

Odontologisk fakultet

Publiseringsutvalgets faginndeling ved Odontologi (pdf)

Serier

Publikasjoner i serier kan ha både ISSN og ISBN-nummer. Hver publikasjon som kan knyttes til et ISSN-nummer skal registreres med serien (ISSN) som publiseringskanal. ISSN-nummeret er overordnet ISBN-nummeret. Det er derfor viktig å påse at både forlagets ISBN og seriens ISSN-nummer finnes i registeret over tellende publikasjoner. Dersom seriens ISSN-nummer ikke finnes her, vil ikke publikasjonen gi uttelling, selv om den er utgitt på et tellende forlag. Serien må da meldes inn til kanalregisteret.

Publikasjonspoeng - "ny indikator" benyttet fra og med rapportering av 2015 publikasjoner

Ved beregning av poeng skal forfatterandelene vektes (multipliseres) med en faglig fastsatt tallstørrelse. Kombinasjonene av publikasjonsform og kvalitetsnivå danner kategorier som gir utgangspunkt for vekting. 

Vektene som anvendes i de tre sektorenes finansieringssystemer er slik:

Kategori Nivå 1 Nivå 2
Vitenskapelig artikkel i tidsskrift og serier (ISSN) 1 3
Artikkel i antologi (ikke ISSN) 0,7 1
Monografi 5 8

For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik:

 1. Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
 2. Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt antall forfatterandeler
 3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2
 4. Multiplisér med poeng for nivå og publikasjonsform
 5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner.

For publikasjoner med tilknytning kun én institusjon brukes bare poeng for nivå og publikasjonsform.

Publisert 11. sep. 2015 11:03 - Sist endret 19. juli 2018 10:18