English version of this page

Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om god vitenskapelig praksis. Alle som forsker ved UiO skal ha en høy grad av bevissthet rundt etiske aspekter ved forskningen. UiO har et sterkt fokus på forskningsetikk og har utarbeidet egne systemer med rutiner for å ivareta dette.

Ansvar

Universitetet skal tilrettelegge for god etisk praksis og har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, bl.a. i lover, retningslinjer og vilkår fra eksterne finansieringskilder.

Ulike fagområder har ulike etiske utfordringer. Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske normer for sitt fagfelt og innenfor fastsatte rammer. Dekanene og instituttlederne skal kontinuerlig følge opp at rammene overholdes.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet fagspesifikke etiske retningslinjer som gir utdypende veiledning om etiske forpliktelser og rettigheter.

Brudd på god forskningspraksis - kontakt UiOs forskningsetiske utvalg

Forskningsetisk utvalg er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk. Utvalget håndterer spørsmål om vitenskapelig uredelighet og brudd på god vitenskapelig praksis. Her kan du lese mer om forskningsetisk utvalg, utvalgets mandat og saksgang ved forskningsetiske enkeltsaker.

Melde mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted for alle. Enhver som oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer  kan si fra. Les mer om hvordan melde mulig brudd

 

Publisert 20. okt. 2015 11:28 - Sist endret 29. jan. 2020 10:45