Roller og ansvar

Denne oversikten over roller og ansvar ved medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Oslo (UiO) viser hvordan og når ansvar kan delegeres.

Ved igangsettelse av et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt er det viktig å være klar over de formelle rollene til de som er involvert i prosjektet. Denne oversikten viser hvilke stillingstitler som kan gi hvilke roller, samt hvilket ansvar og hvilke oppgaver som forvaltes av den enkelte rolleinnehaver.


Se også:

Universitetsdirektør

Rolle

 • Forskningsansvarlig etter helseforskningsloven
 • Sponsor ved klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr
 • Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Overordnet ansvar for all helseforskning ved UiO
 • UiOs ansvarlige ved multisenterstudier
 • Ansvarlig for UiOs forskningsbiobanker
 • Ansvarlig for at det føres kontroll med forskningsprosjekter
 • Erstatningsansvarlig ved skade som oppstår på mennesker under medisinske forsøk eller som en følge av at biologisk materiale eller helseopplysninger er behandlet i strid med regelverket
 • Skal tilrettelegge for at medisinsk og helsefaglig forskning, herunder klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr, ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold

Delegering av oppgaver

 • Fast delegering til den enkelte dekan ved fakultetene, direktør ved museum eller senter underlagt universitetsstyret.

Avdelingsdirektør, Avdeling for forskningsadministrasjon

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, herunder dokumentstyring

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere oppgaver innen egen avdeling

IT-direktør (USIT)

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Drift av UiOs datasystemer
 • Internkontroll for informasjonssikkerhet
 • Utøver av behandleransvaret

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere oppgaver innen egen avdeling

Revisjonssjef

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Ansvarlig for gjennomføring av interne revisjoner og for overvåkning av eksterne tilsyn

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere oppgaver innen egen avdeling

Den enkelte dekan ved fakultetene, direktør ved museum, direktør ved senter underlagt universitetsstyret

Rolle

 • Forskningsansvarliges faste representant ved sin enhet

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Skal tilrettelegge for organisering, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • Ansvarlig for å ha løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som  involverer mennesker, humant materiale eller helseopplysninger
 • Ansvarlig for forsvarlig behandling av forskningsdata og humant biologisk materiale
 • Ansvarlig for at nødvendig forsikring av forskningsdeltakere foreligger
 • Ansvarlig for biobanker og for utpeking av biobankansvarlige
 • Ansvarlig for håndtering av avviksrapporter

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere videre til instituttleder

Instituttleder og tilsvarende organisasjonsnivå

Rolle

 • Forskningsansvarliges representant ved dokumentert delegering fra forskningsansvarliges faste representant ved sin enhet

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Ansvarlig for at enhetens forskningsprosjekter planlegges, organiseres, igangsettes, gjennomføres, formidles, avsluttes og etterforvaltes i henhold til gjeldende lovverk
 • Ansvar for at instituttets medarbeidere er kjent med
 • kvalitetssystemet
 • Ansvar for å varsle overordnet og revisjonssjef ved varsel om eksternt tilsyn
 • Etablering og vedlikehold av instituttspesifikke rutiner
 • Oppgaver som er delegert fra forskningsansvarliges faste representant ved sitt fakultet slik som føring av løpende oversikt, ivaretakelse av intern fremleggelse før søknad til REK, utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank og føring av register over biobanker tilknyttet eget institutt

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere videre til underliggende nivå

Underliggende nivå til instituttleder eller tilsvarende

Rolle

 • Forskningsansvarliges representant ved dokumentert delegering fra instituttleder eller tilsvarende

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Oppgaver delegert fra instituttledernivå

Delegering av oppgaver

 • Kan ikke selv delegere forskningsansvarliges oppgaver videre
 • Delegering besluttes av instituttleder eller tilsvarende

Forsker ved UiO

Rolle

 • Prosjektleder

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Egen vurdering av prosjektets forsvarlighet
 • Daglig drift av forskningsprosjektet
 • Kommunikasjon med forskningsansvarliges representant (fakultet/instituttleder/gruppeleder) og UiOs utøver av behandleransvaret
 • Innhenting av nødvendige interne og eksterne godkjenninger og gjennomføring i hht godkjente betingelser
 • Håndtering og lagring av forskningsdata
 • Prosjektdokumentasjon og oppfølging av prosjektets økonomi

Delegering av oppgaver

 • Kan i rollen som prosjektleder delegere praktiske prosjektoppgaver til medarbeidere, inkludert studenter, som er kvalifisert for den aktuelle oppgave
 • Selvstendig vurdering av prosjektets forsvarlighet kan ikke delegeres

Lege eller tannlege ansatt ved UiO

Rolle

 • Hovedutprøver

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Ansvar for gjennomføring av klinisk utprøving av legemidler og/eller medisinsk utstyr

Delegering av oppgaver

 • Kan ved skriftlig dokumentasjon delegere oppgaver til kvalifiserte medarbeidere

Prosjektmedarbeider som utpekes av prosjektleder

Rolle

 • Prosjektmedarbeider

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • I hht delegering fra prosjektleder

Delegering av oppgaver

 • Kan ikke selv delegere oppgaver videre
 • Delegering må besluttes av prosjektleder

Medarbeider som utpekes av fakultetsleder eller direktør ved museum eller senter underlagt universitetsstyret eller leder av tverrfakultært satsingsområde med underliggende senter

Rolle

 • Biobankansvarlig

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Ansvarlig for at material i forskningsbiobanker oppbevares og behandles forsvarlig

Delegering av oppgaver

 • Kan delegere oppgaver til medarbeidere som er kvalifisert for den aktuelle oppgave. Delegering skal dokumenteres

Student

Rolle

 • Prosjektmedarbeider, kan ikke selv være prosjektleder

Ansvar og oppgaver etter UiOs rutiner

 • Etter avtale med veileder, som er prosjektleder for studentprosjekt

Delegering av oppgaver

 • Kan ikke selv delegere oppgaver videre.
 • Delegering besluttes av prosjektleder
Publisert 23. mars 2012 15:55 - Sist endret 10. feb. 2020 09:23