Forskningsansvarliges representant

UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning gir forskningsansvarliges representant oversikt over krav og regelverk som gjelder for forskningen.

Bilde av kontorplass

Foto: Yngve Vogt/UiO

Universitetsdirektøren er etter helseforskningsloven forskningsansvarlig ved UiO og skal legge til rette for forsvarlig forskning gjennom etablering av kvalitetssystem og tydelig organisasjonsstruktur. Oppgaver delegeres videre i linjen.

Ansvar og oppgaver for forskningsansvarliges representant

Som forskningsansvarliges representant må du sette deg inn i UiOs kvalitetspolicy.

Dekan eller tilsvarende funksjon er ansvarlig for følgende oppgaver, som er fast delegert fra universitetsdirektøren:

 • å tilrettelegge for forsvarlig organisering, planlegging, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter

 • at det føres løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger innen sitt fakultet/enhet. Til denne løpende oversikten skal systemet Forskpro benyttes.
 • at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • at det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere
 • eventuelle forskningsbiobanker ved sitt fakultet/enhet, inkludert utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank
 • hensiktsmessig delegering av plikter og oppgaver til det enkelte institutt eller annen underliggende enhet

Instituttleder eller tilsvarende kan få delegert ansvar fra dekan for:

 • håndtering av avviksrapporter
 • at enhetens forskningsprosjekter planlegges, organiseres, igangsettes, gjennomføres, formidles, avsluttes og etterforvaltes forsvarlig og i henhold til gjeldende lovverk
 • at oppgaver som delegeres fra dekan eller tilsvarende blir utført. Som eksempler: føring av løpende oversikt, ivaretakelse av intern fremleggelse før søknad til REK, samt utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank og føring av register over biobanker tilknyttet eget institutt
 • delegering av plikter og oppgaver til underliggende nivå der dette er hensiktsmessig

Komplett rutinebeskrivelse for rutine 1 - Ansvar og delegering av oppgaver ved UiO

Lagring og håndtering av forskningsdata

Den som har fått delegert ansvar som forskningsansvarliges representant eller sponsors representant (Jfr. rutinebeskrivelse 1, 3 og 4)

 • har ansvar for at alle prosjekter har en plan for forsvarlig lagring og håndtering av data
 • har ansvar for at instituttet/enheten har et tilfredsstillende system for sikker oppbevaring av koblingsnøkler fra avsluttede prosjekter.
 • skal sørge for at nødvendig programvare for statistisk analyse og annen bearbeiding er tilgjengelig i UiOs systemer

Komplett beskrivelse for rutine 6 - Lagring og håndtering av forskningsdata

Dersom prosjektet innebærer:

Alle rutinebeskrivelser for Kvalitetssystemet

Publisert 28. feb. 2020 09:12 - Sist endret 16. mars 2020 13:02