Internkontroll etter helseforskningsloven

Med internkontroll etter helseforskningsloven menes dokumenterte systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med universitetets retningslinjer, internasjonale standarder og krav fastsatt i lov og forskrift

Etter helseforskningsloven skal internkontroll være tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold (§6). Lov og forskrift oppstiller likevel noen minimumskrav. Formålet med dette er å synliggjøre en del sentrale elementer ved internkontrollen og skape forutberegnelighet.

Fakultetets internkontroll omfatter:

  • planlegging,
  • formalisering,
  • datainnsamling,
  • databearbeiding,
  • rapportering og
  • avslutning av forskningsprosjekter

Dette dokumentet er utarbeidet med sikte på å sikre full etterlevelse av krav til forskningsprosjekter gitt i og i medhold av helseforskningsloven, herunder plassering av ansvar internt ved fakultetet, omforenede internasjonale retningslinjer og UiOs styrende dokumenter. Det inneholder systematiske tiltak for å påse at kravene fra myndighetene overholdes, og dokumenterer at slike systematiske tiltak er etablert og følges.

Tiltakene er begrenset til medisinske/odontologiske og helsefaglige forskningsprosjekter hvor fakultetet er forskningsansvarlig. Det er imidlertid også retningsgivende for forskere med fakultetstilknytning som er prosjektledere eller prosjektmedarbeidere i prosjekter som gjennomføres under andre forskningsansvarlige. Internkontroll berører derfor alle medisinske/odontologiske og helsefaglige forskningsprosjekter, inklusive pilotprosjekter, som utføres av personer med tilknytning til Det odontologiske fakultetet.

Publisert 28. okt. 2015 15:18 - Sist endret 11. mai 2017 13:49