Lokale rutiner ved SV

Helseforskningsloven gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Den gjelder ikke for etablering av helseregistre, men omfatter pilotstudier og utprøvende behandling. Formålet er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

All forskning som utøves ved og av prosjektledere med fakultetets tilknytning, skal skje innenfor lov- og forskriftsbestemte rammer.

Videre skal:

  • forskningen organiseres på en måte som ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskaplige og personvernmessige forhold

  • rutiner, infrastruktur og systemer sikre at prosjektene organiseres, settes i gang, gjennomføres, avsluttes og etterforvaltes forsvarlig

  • det organisatoriske rammeverket være slik at forskere og annet personell settes i stand til å ivareta sine lovpålagte plikter

  • personell som deltar i prosjekter ha tilstrekkelig kompetanse til dette

Avdelingene har ansvar dersom mangelfulle rutiner kan ha ført til at forskning som ikke har vært etisk eller faglig forsvarlig er gjennomført.

 


Rutiner ved avdelingene

 

 

Publisert 11. mai 2017 13:49 - Sist endret 17. jan. 2020 10:09