Rutine 1: Ansvar og delegering av oppgaver ved UiO

Versjon 4 av rutine 1, godkjent av universitetsdirektøren 05.02.2020

1. Hensikt

Hensikten med denne rutinen er å sikre at forskningsansvarliges, herunder behandlingsansvarliges, plikter oppfylles ved UiO og at delegering av oppgaver fra forskningsansvarlig dokumenteres.

2. Omfang

Denne rutinen gjelder for all forskning ved UiO som omfattes av helseforskningsloven.

3. Ansvar

Universitetsdirektøren

 • er etter helseforskningsloven forskningsansvarlig og etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig ved UiO og skal legge til rette for forsvarlig forskning gjennom etablering av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning og tydelig organisasjonsstruktur
 • har ansvaret for etablering av rutiner for håndtering av personopplysninger i forskning
 • har ansvaret for forskningsbiobanker i regi av UiO
 • har ansvar for at den forskningsansvarliges og behandlingsansvarliges plikter oppfylles, men kan delegere plikter og oppgaver til fakultet, museum, uavhengige sentre eller tverrfakultære satsningsområder, til stab eller avdelinger i sentraladministrasjon
 • skal sørge for at det føres internkontroll med forskningsprosjekter
 • er erstatningsansvarlig etter loven
 • skal tilrettelegge for at medisinsk og helsefaglig forskning blir utført på en måte som ivaretar etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold, og slik at faglig forsvarlig standard overholdes

Den enkelte dekan ved fakultetene, direktør ved museum eller senter underlagt universitetsstyret

 • er forskningsansvarliges representant ved sin enhet
 • har som oppgave å tilrettelegge for forsvarlig organisering, planlegging, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • er ansvarlig for at det føres løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger innen sitt fakultet/enhet. TIl denne løpende oversikten skal systemet FORSKPRO benyttes.
 • er ansvarlig for at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • er ansvarlig for at det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere
 • er ansvarlig for eventuelle forskningsbiobanker ved sitt fakultet/enhet, inkludert utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank
 • er ansvarlig for hensiktsmessig delegering av plikter og oppgaver til det enkelte institutt eller annen underliggende enhet
 • er ansvarlig for håndtering av avviksrapporter

Den enkelte instituttleder eller tilsvarende er på sitt institutt/sin enhet ansvarlig for:

 • at enhetens forskningsprosjekter planlegges, organiseres, igangsettes, gjennomføres, formidles, avsluttes og etterforvaltes forsvarlig og i henhold til gjeldende lovverk
 • at oppgaver som delegeres fra dekan eller tilsvarende; slik som for eksempel føring av løpende oversikt, ivaretakelse av intern fremleggelse, herunder personvern, før søknad til REK og melding til NSD, samt utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank og føring av register over biobanker tilknyttet eget institutt
 • delegering av plikter og oppgaver til underliggende nivå der dette er hensiktsmessig

UiOs medarbeidere som til enhver tid innehar rollen som prosjektleder

 • skal ha oversikt over krav og regelverk som gjelder for forskningen, og over UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning og UiOs rutine for forskning med personopplysninger
 • skal foreta en selvstendig vurdering av prosjektets forsvarlighet, herunder personvern
 • skal påse at prosjektmedarbeidere er opplært og informert
 • skal påse at forsøkspersoner, materiale og data behandles forsvarlig

UiOs medarbeidere som til enhver tid innehar rollen som ansvarshavende for forskningsbiobank

 • skal ha oversikt over krav og regelverk som gjelder for forskningsbiobanker, og over UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, samt UiOs rutine for forskning med personopplysninger.
 • skal påse at medarbeidere er opplært og informert
 • skal påse at materiale i forskningsbiobanker oppbevares og behandles forsvarlig.

4. Beskrivelse av oppgaver

4.1. Delegering av plikter og oppgaver

Fakultetsleder (dekan) eller tilsvarende vil alltid være universitetsdirektørens (forskningsansvarliges) representant ved det enkelte fakultet, museum eller senter underlagt universitetsstyret, og er delegert forskningsansvarliges plikter og oppgaver som angitt under kapittel 3 i denne rutinen. Denne delegeringen vil ikke være separat dokumentert ved UiO.

Fakultetsleder eller tilsvarende kan delegere forskningsansvarliges plikter og oppgaver videre til instituttleder. Slik delegering skal være dokumentert, jfr. Vedlegg 1.1 Skjema for fast delegering av oppgaver (word).

Instituttleder eller tilsvarende kan delegere forskningsansvarliges plikter og oppgaver videre til underliggende nivå der dette er hensiktsmessig. Slik delegering må dokumenteres.

Forskningsansvarliges delegering av plikter og oppgaver til Ledelsen og støtteenheter (LOS) ved IT-direktør, Avdelingsdirektør, Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdelingsdirektør, Enhet for internrevisjon er beskrevet i UiOs Kvalitetspolicy for medisinsk og helsefaglig forskning.

5. Lovmessig grunnlag

 • LOV 2008-06-20 nr 44 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning
 • FOR-2009-07-01-955 Forskrift om organisering av medisinsk- og helsefaglig forskning
 • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger

6. Vedlegg

Enhetenes lokale tilleggsrutiner

Publisert 27. mars 2017 08:44 - Sist endret 10. feb. 2020 14:16