Gjennomføringsstipend ved ILN

Gjennomføringsstipend ved ILN
Muligheten for gjennomføringsstipend er felles for alle ph.d.-stipendiater ved Det humanistiske fakultet (HF) med tre års tilsetting ved et av instituttene ved HF. Ordningen innebærer tilbud om ett års forlenget tilsetting etter innlevering av doktoravhandlingen. Gjennomføringsstipendet skal brukes som et viderekvalifiseringstiltak for å øke bredden på stipendiatenes kompetanse.

Hva må gjøres for at du skal få gjennomføringsstipend?
Som ph.d.-kandidat kan du få gjennomføringsstipend hvis du leverer avhandlingen med veileders anbefaling på normert tid eller normert tid pluss inntil 6 måneder.

Gjennomføringsstipendet gis for 12 måneder (innlevering på normert tid) eller 6 måneder (innlevering inntil 6 måneder på overtid). Det gis ikke stipend for perioder kortere enn 6 måneder, lengre enn 12 måneder eller for 7-11 måneder. Neste avsnitt gjengir prosedyren for å søke stipendet.

Instituttet varsles 6 måneder før innlevering:
De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle instituttet ved forskningskonsulenten senest 6 måneder før planlagt innlevering.

Mottakerne av stipendet skal gjennomføre enten hele den pedagogiske basisopplæringen for universitetslærere (gjelder 12-månedersstipendene) eller fellesdelen (gjelder 6-månedersstipendene). Unipeds kurs har oppstart ved begynnelsen av hvert semester. Hele basisopplæringen er stipulert til 200 timers arbeid, der fellesdelen utgjør 120 timer. Så skal du ha 30 timer som du velger blant LINKs valgfrie moduler på 30 eller 15 timer. Så skal det planlegges deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid ved ILN, 50 timer. 

Stipendiatene må planlegge gjennomføring av opplæringen og melde seg på i god tid før innlevering av avhandling. Se UVs kurskalender for påmelding til kurs. Du må se på det enkelte kurset for å komme til påmeldingen.

Administrativ leder må sende en e-post til admin-fup@ped.uio.no med bekreftelse på at søkeren er gjennomføringsstipendiat.

Videre skjer dette ved ILN:

 1. Når du har varslet om forventet innlevering av avhandlingen og at du ønsker gjennomføringsstipend, sørger forskningskonsulenten (FK) for at gjeldende “Standardavtale” for gjennomføringsperioden fylles ut, signeres av instituttlederen og siden leveres fakultetet slik at det sikres kontinuerlig avlønning etter innleveringen. Samtidig varsler FK instituttets undervisningsleder, som ivaretar den forpliktelse instituttlederen har overfor fakultetet til å inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i instituttets planer.
   
 2. Undervisningslederen gir beskjed til undervisningskoordinator (UK) og studiekonsulent (SK) for det aktuelle fagområdet om at de skal utarbeide en “Avtale om arbeidsoppgaver (individuell del)” med gjennomføringskandidaten hvor hoveddelen av arbeidet knyttes til meritterende og faglig relevante oppgaver som hever vedkommendes pedagogiske kompetanse. SK og UK utformer den individuelle avtalen for gjennomføringsperioden i tråd med innholdet i Standardavtalen og HFs nettsider om gjennomføringsstipend. Det er dialog med gjennomføringskandidaten i denne prosessen. Ved eventuelle uklarheter eller delte oppfatninger konsulterer UK og/eller SK undervisningslederen. Den individuelle avtalen om innholdet i arbeidet som gjennomføringsstipendiat skal strekke seg lengst mulig inn i gjennomføringsperioden, men tatt i betraktning at mye av instituttets virksomhet planlegges fra semester til semester, vil det ikke alltid kunne foreligge en fullstendig avtale om alle oppgaver for et helt år med en gang. I disse tilfellene sørger SK i samråd med UK for at den individuelle avtalen oppdateres fortløpende, slik at gjennomføringsstipendiaten raskest mulig har avklaring av arbeidsoppgavene.
   
 3. Den individuelle avtale som foreligger, returneres fra den aktuelle studiekonsulent til undervisningsleder ved stipendperiodens oppstart, også i de tilfellene der avklaringen av arbeidsoppgaver for hele stipendperioden ikke er fullstendig. Skulle det ha oppstått uløst uenighet, er det i siste instans instituttlederen som avklarer innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte, og det er instituttlederen som ved stipendperiodens avslutning attesterer hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført.
   
 4. To uker før innleveringsfrist varsler forskningskonsulenten HFs personalkonsulent og oversender standardavtalen for gjennomføringsstipend for godkjenning, samt veilederens skriftlige anbefaling. Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse.
   
 5. Straks avhandlingen er levert inn til arkivet, må forskningskonsulenten og instituttets personalkonsulent få beskjed om dette fra stipendiaten i en e-post der et sammendrag av avhandlingen er vedlagt. Når avhandlingen er levert, setter personalkonsulenten opp arbeidsavtale for gjennomføringsåret.

 

 

 

 

 

Publisert 27. apr. 2017 12:47 - Sist endret 27. jan. 2020 14:22