Gjennomføringsstipend ved ILOS

Et gjennomføringsstipend er en utdanningsordning innført av Fakultetsstyret ved HF for ph.d.-kandidater som leverer avhandlingen sin på normert tid eller normert tid + inntil 6 måneder. Ordningen innebærer tilbud om forlenget tilsetting etter innlevering av avhandlingen og har det siktemål å øke bredden på kandidatens kompetanse.

Ordningens hovedtrekk og tidsfrister er beskrevet i HFs retningslinjer for gjennomføringsstipend. Her finner du tilleggsinformasjon om det som er spesifikt ved ILOS.

Retningslinjer for gjennomføringsstipend ved ILOS

1. Kontrakt om gjennomføringsstipend inngås mellom gjennomføringsstipendiaten og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, ILOS. Den inneholder en felles normaldel og en individuell del som utarbeides av stipendiaten og instituttet. Innholdet skal godkjennes av HF-fakultetet, som også trer inn ved eventuell uenighet mellom partene.

2. I gjennomføringsstipendperioden skal stipendiatens arbeidstid fordeles med 50 % av tiden til forskning og 50 % til undervisning, pedagogisk opplæring og eventuelle administrative oppgaver. ILOS skal sørge for at stipendiaten får arbeidsoppgaver som er meritterende og faglig relevante. Eksempler på oppgaver som kan inngå i ordningen finnes i HFs retningslinjer for ordningen.

3. I utgangspunktet skal undervisningsoppgavene fordeles på fire områder: forelesning, seminar- eller gruppeledelse, veiledning og sensur. Fordelingen avtales individuelt mellom stipendiaten og ILOS, for eksempel i lys av stipendiatens tidligere undervisningserfaring. Etter individuelle avtaler kan stipendiater også utføre relevant administrativt arbeid.

4. For forberedelse og gjennomføring av undervisning, herunder veiledning og vurderingsarbeid brukes ordinære satser i henhold til Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet. Gjennomføringsstipendiater får to timers ekstra uttelling per undervisningstime de er involvert i (f.eks. 5 timer per seminartime, og ikke 3), i tillegg til ordinær uttelling ihht arbeidspliktregnskapet. Veiledningen skal i utgangspunktet skje på bachelornivå.

5. Ved første gangs sensur skal stipendiaten ikke sensurere alene, men sammen med emneansvarlig.

6. I tiden fra kunngjøringen av emnet for prøveforelesningen frem til avsluttet disputas skal stipendiaten skjermes for undervisningsoppgaver.

7. Forskningen skal heve stipendiatens kompetanse. Hvis stipendiaten ønsker det, kan han/hun ha en samtale med forskningsleder om hva som kan være gode og realistiske mål for forskningen i stipendperioden. Forskningen spesifiseres som konkrete oppgaver og føres inn i den individuelle delen av gjennomføringskontrakten.

 

Å planlegge gjennomføringsstipend ved ILOS

6 måneder før innlevering

  • Ph.d.-kandidaten gir beskjed om at han eller hun planlegger å søke om gjennomføringsstipend.
  • Ph.d.-kandidaten samarbeider med ph.d.-konsulenten om å sende påmelding til kursprogrammet som leder frem mot pedagogisk basiskompetanse.
  • Arbeidet begynner med å utforme en arbeidskontrakt. Kandidaten selv, fagansvarlig, studiekonsulent, studieleder og ph.d.-leder vil være involvert i arbeidet. De fagansvarlige får en særlig viktig rolle i planleggingen av arbeidsoppgavene for hver gjennomføringsstipendiat. Kandidaten tar selv kontakt med de/n relevante fagansvarlige i god tid før fristen for neste semesters undervisningsplan. NB! Kandidaten skal tas med på råd i undervisningsplanleggingen, og fagansvarlig skal ta hensyn til kandidatens ønsker. (Deler av) undervisningen kan eventuelt erstattes av andre tiltak som gir økt pedagogisk kompetanse, for eksempel å skrive lærebok. Ordningen må i så fall forhåndsgodkjennes av instituttets ph.d.-leder. Arbeidsplikten for gjennomføringsstipendiater fordeler seg som for en førsteamanuensis - se HFs retningslinjer for arbeidsplikt, spesielt 4.1. og 4.5.

Når innholdet i kontrakten er klart

Kontrakten utarbeides av ph.d.-konsulenten etter innspill fra kandidat, fagansvarlig, studiekonsulent og studieleder. Ph.d.-lederen på ILOS har det overordnede ansvaret ved instituttet for å gjennomgå og godkjenne hver kontrakt.

Senest 2 uker før innlevering

  • Hovedveileder må bekrefte til ph.d.-konsulenten at hun eller han har lest det ferdige manuskriptet og anser avhandlingen som klar for innlevering og bedømmelse.
  • Kontrakten må være ferdig utarbeidet, signert av kandidat og ph.d.-leder og levert til ph.d.-konsulenten.

Driftsmidler

Som gjennomføringsstipendiat har du 25 000,- i driftsmidler per år. Ved ILOS er det dessuten slik at driftsmidler står til din disposisjon så lenge du er ansatt hos oss. Du kan etter avtale med økonomikonsulenten spare driftsmidler fra din normale stipendperiode og bruke dem når du er gjennomføringsstipendiat.

 

Publisert 27. apr. 2017 12:47 - Sist endret 27. sep. 2017 16:22