English version of this page

Gjennomføringsstipend

Retningslinjer for avtale om gjennomføringsstipend ved Institutt for musikkvitenskap

Mål

Hensikten med gjennomføringsstipendet er å øke stipendiatens kompetanse.

Avtale

 • Gjennomføringsstipendet er på 6 eller 12 måneder, avhengig av når stipendiaten leverer avhandlingen. Stipendiater som leverer doktorgradsavhandlingen innen hhv. 3 år eller 3 år og 6 mnd varsler administrativ leder ved IMV om dette senest 6 mnd. før forventet innlevering i henhold til HFs regler for gjennomføringsstipend.
 • Instituttet inngår en skriftlig avtale med stipendiaten om arbeidet som skal utføres i stipendperioden.
 • Avtalen sendes til Det humanistiske fakultet 2 uker før innleveringen.

Gjennomføringsstipendiatens arbeidsoppgaver 

Hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller den enkelte stipendiat utarbeides av vedkommende i samråd med instituttleder i forkant av gjennomføringsperioden.

I gjennomføringsstipendiatperioden skal stipendiatens arbeidstid fordeles med 50% forskning og 50% undervisning, pedagogisk opplæring, og eventuelle administrative oppgaver.

Forskning (50 %)

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre av faglige seminarer og konferanser
 • Utforme av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering
 • Utforme av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter
 • Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgraden, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel
 • Formidlingsarbeid

Undervisning (50 %)

Inkludert i arbeidsoppgavene under undervisning ligger basisopplæring i universitetspedagogikk, se LINKs nettsider.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Undervisning
 • Emneansvar i samarbeid med en erfaren kollega
 • Deltakelse i sensurarbeid
 • Utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid
 • Utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid
 • Deltakelse i ansettelsesprosesser
 • Deltakelse i komiteer, verv og lignende
Publisert 14. apr. 2020 16:11 - Sist endret 16. apr. 2020 09:42