Veiledning

For informasjon om 

  • Plikter og rettigheter
  • Medveiledning
  • Samveiledningsavtaler

Se HFs sider om ph.d.-veiledning

Informasjon om veiledning ved instituttene:

IAKH

Retningslinjer for medveiledning på ph.d. Det er en uttalt målsetning at alle stipendiater skal ha en hoved- og en medveileder. IAKH oppfordrer da også sine stipendiater til å få etablert en ordning med to veiledere. HF-fakultetet har bevilget 3000 kroner årlig per stipendiat til utgifter i forbindelse med medveiledning. Det er foreløpig uklart om denne bevilgningen vil bli en fast ordning. Man kan tenke seg ulike måter å bruke disse pengene på.

Dersom flere stipendiater har samme medveileder, kan en løsning være å hente medveileder hit for en kortere periode. Denne og andre modeller kan drøftes og avtales i samarbeid med forskningsleder. Den ordinære medveilederordningen er i de fleste tilfeller individuell, slik at veiledningsarbeidet fordeles mellom en hovedveileder som er knyttet til IAKH og en eller flere ekstern(e) medveileder(e). Fordelingen skal avklares på forhånd, og medveileders del av den samlede veiledningen skal ligge mellom 1/6 og 4/6. Medveiledningen er altså en omfordeling av den samlede veiledningen, ikke et tillegg.

Stipendiaten skal finne frem til potensielle medveiledere i samarbeid med hovedveileder, og også drøfte arbeidsfordelingen mellom veilederne. Deretter skal forskningsleder trekkes inn i diskusjonen. Instituttet skal godkjenne forslaget til veiledningsordning før det forelegges av forskningsleder til aktuelle medveiledere. Dersom medveilederen sier seg villig til å inngå en avtale, tar instituttet seg av det nøvendige papirarbeidet. Medveileders lønn følger IAKHs faste sats for veiledning på phd-nivå og utbetales når kandidaten har disputert og veilederforholdet tar slutt.

ILN

Ph.d.-veiledning og veiledningsavtale ved ILN Som doktorgradskandidat skal du inngå en gjensidig forpliktende veiledningsavtale med dine veiledere og instituttet. Her finner du blant annet informasjon om veiledningstid, oppnevning av veiledere og skjema for standard veiledningsavtale på norsk og engelsk. Veiledningstid og ansvarsfordeling mellom veilederne Som ph.d.-kandidat ved ILN skal du ha to veiledere. Du har krav på til sammen 42 timer veiledning i løpet av stipendiatperioden. Veilederne får til sammen uttelling tilsvarende 126 timer, som inkluderer forberedelsestid for veileder, veiledningstid med kandidaten (deg) og eventuelt etterarbeid. I praksis tilsvarer dette 14 veiledningsmøter per år. Hoved- og medveilederen deler normalt ansvaret for veiledningen mellom seg med 80 prosent veiledning (101 timer) av hovedveileder og 20 prosent (25 timer) av medveileder. Hovedveileder skal normalt være intern/tilsatt ved ILN. Dersom du, hovedveileder og medveileder ønsker en annen fordeling av timene, må dere søke instituttet om å få inngå en egen veiledningsavtale der fordeling av timer spesifiseres. Denne søknaden skal oversendes instituttet ved forskningskonsulenten.

Opptaksavtale (fakultet) Ved opptak til programmet skal du få tilsendt en opptaksavtale fra fakultetet. Når hovedveileder er avklart med instituttet, og senest tre måneder etter opptak, skal avtalen signeres og returneres fakultetet. Som kandidat sørger du for underskrift fra deg og veilederne, før du returnerer avtalen til ILNs forskningskonsulent, som sørger for instituttleders signatur og innsending til fakultetet.

Standard veiledningsavtale (institutt) I tillegg til opptaksavtalen skal det på instituttnivå settes opp en avtale som regulerer veiledningsforholdet. Disse avtalene blir sendt til Ph.D.-kandidatene av personalavdelingen. Hvis du er stipendiat på ILN, blir du kalt inn til en samtale om mulige veiledere med forskningsleder og forskningskonsulent. Deretter sender forskningskonsulenten deg en ferdig utfylt veiledningsavtale. Du sørger for din og veiledernes signatur og returnerer avtalen til forskningskonsulenten for endelig godkjenning ved instituttleder. Hvis du er tilknyttet ILN gjennom opptak på ph.d.-programmet, men er egenfinansiert eller har arbeidsplass et annet sted enn ILN, kan du laste ned og fylle ut standard veiledningsavtale (se under) og sørge for din og evt. veiledernes signatur før du sender avtalen inn til forskningskonsulenten for godkjenning ved instituttleder.

Honorar til eksterne veiledere Ekstern veileder kan kreve utbetaling av honorar når du som kandidat: ikke har krav på flere veiledningstimer er ferdig med avhandlingen avslutter veiledningsforholdet i samråd med ekstern veileder Veiledningshonorar fastsettes på grunnlag av fullsignert standard veiledningsavtale. For å få honoraret utbetalt må ekstern veileder da sende inn utfylt skjema for bilagslønn (se under) til ILNs forskningskonsulent. ILN oppfordrer kandidat og veiledere til selv å holde oversikt over antall veiledningstimer som er benyttet.

Publisert 12. mai 2017 10:43 - Sist endret 10. des. 2018 14:39