Innlevering av avhandlingen

Her beskrives saksgangen ved innlevering av avhandlingen

 

Ansvarlig

Oppgave

Merknader

Ph.d.-konsulenten på enheten

Sjekker at ph.d.-kandidaten har fullført opplæringsdelen og kjører FS rapport 727 001. Sender link til nettskjema for innlevering .

 

Arkiv

Mottar søknad om innlevering av avhandling og avhandling med vedlegg (via nettskjema) og arkiverer dette. Arkiv setter enheten på kopi i ePhorte.

Søknaden arkiveres fordi det har verdi som dokumentasjon, jfr Forskrift om offentlege arkiv §9.

Ph.d.-konsulenten på enheten

Kjører avhandlingen gjennom URKUND og sender rapporten til forksningsleder ved usikkerhet.
Sjekker så at:

 
Forskningsleder Sjekker URKUND-rapporten. Ved mistanke om vitenskapelig uredelighet skal vanlige varslingsrutiner følges. Avhandlingen skLagre og visal ikke sendes til komiteen mens saksbehandlingen pågår.  
Ph.d.-konsulenten på enheten Sender ut avhandlingen til komiteen digitalt via Filesender  

Sist oppdatert 09.12.2019

Ved innlevering av avhandling til instituttet 

Innlevering av dr.philos.-avhandling

Hvis en dr.philos.-søker er i tvil om hvilket institutt avhandlingen hører inn under, kan søknaden sendes til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1084, Blindern, 0317 OSLO. Er også fakultetstilhørigheten uklar, stiles og sendes søknaden til Universitetsdirektøren.

Kan kandidaten trekke seg eller foreta rettelser?

En kandidat kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse, og i utgangspunktet heller ikke foreta endringer i den innleverte avhandlingen. Men det er to typer unntak:

1. Dersom komiteen anbefaler omarbeiding/revisjon, så følges det opp av kandidaten. Se nærmere omtale av denne situasjonen under ulike utfall av bedømmelsen. Denne revisjonen vil i hovedtrekk gjelde substansielle endringer, og er ikke fokusert på formelle feil/detaljer.

2. Kandidaten søker om å få gjøre mindre rettelser av formell art (layout, retting av trykkfeil, strykninger mv.). Det er vanligvis kandidaten selv som tar dette initiativet, men det hender at en komité i et vedlegg til sin innstilling viser til formelle feil/mindre rettelser de gjerne ser rettet opp før disputas. Uansett forutsettes det at kandidaten sender inn en egen oversikt (“errataliste”) over alle disse rettelsene til instituttet som ønskes foretatt. Denne listen bør imidlertid ikke være lang; instituttet/fakultetet bør ikke ta imot en avhandling som ikke er gjennomarbeidet. Det bør signaliseres til kandidatene. Og det kan neppe sies for ofte at det BARE gjelder formelle/redaksjonelle endringer, ikke endringer som endrer (presiserer mv) det faglige innholdet. Bestemmelsen om at det er den innleverte avhandlingen som skal vurderes og forsvares gjelder også om kandidaten før disputas får melding om at en innlevert artikkel er godkjent i omarbeidet form, eventuelt er kommet ut i et tidsskrift. Kandidaten kan ikke byttet ut den innleverte manusartikkelen med den endelige artikkelen. Men kandidaten kan og bør i forordet til avhandlingen som trykkes opp til disputasen redegjøre kort for dette og gi henvisning til den oppdaterte/endelige tidsskriftsartikkelen.

Erratalisten skal arkiveres i ePhorte, og sendes til bedømmelseskomiteen.
 

 

 
Publisert 12. okt. 2018 11:21 - Sist endret 19. feb. 2020 09:04