Ph.d-veiledning

De viktigste retningslinjene for ph.d.-veiledere ved instituttet.

Veiledningsrammer

Ph.d- kandidater har krav på 72 timer "face to face" veiledning i løpet av opptaksperioden. Normalt deles veiledningen mellom hovedveileder og medveileder. Hovedveileder tar ansvaret for 2/3 av veiledningen og medveileder 1/3. Veiledningsbrøken kan, etter godkjenning fra instituttet, endres til f.eks. 50/50. Kandidat og veileder er selv ansvarlig for hvordan timene brukes. Face to face veiledningen er vektet med faktor 3 i timeregnskapet. Den timemessige ressursen pr. kandidat blir dermed 216 timer for hele opptaksperioden. Eksterne veiledere (dvs. alle utenfor UiO) får timetallet utbetalt i lønn, evt. godskrevet i timeregnskapet etter avtale mellom arbeidsgiver og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning. Dersom kandidaten har en ekstern hovedveileder må han alltid ha en intern medveileder fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

Milepæler

Kandidat og veileder møter på noen milepæler:

  1. år 2. år 3. år 4. år
Avtale/kontrakt x      
Fremdriftsrapport x x x x
Fremdriftssamtale x x x x
Midtveisevaluering   x    
Sluttevaluering       x
Godkjent opplæringsdel       x

 

Framdriftsrapport

Både kandidat og veileder skal levere framdriftsrapport. Rapporten er elektronisk. Lenke til rapporteringsskjema sendes ut til kandidat og veileder i november. Årlig deadline for fremdriftsrapportene er 1. desember.

Midtveisevaluering

Midtveisevalueringen er obligatorisk. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hva kandidaten skal levere inn. Veileder og kandidat har fullmakt til å finne og kontakte leser, men kan få hjelp av forskerutdanningskoordinator. Evaluatøren lønnes/krediteres med 10 timer inkludert et evalueringsmøte med tidsramme på 2 1/2 time. Husk at midtveisevaluatør ikke kan sitte i den endelige vurderingskomitéen. 

Fakultetets veiledende retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.


Sluttevaluering

Sluttleser kommer inn når veileder mener innlevering er nært forestående. Sluttlesers oppgave er å gi kandidat og veileder en vurdering av hva som gjenstår før arbeidet kan leveres. Avhandling og kommentar fra sluttleser kan gjøres offentlige i et sluttseminar. Sluttleser fungerer da som opponent i en tretimers seanse, med invitert publikum til stede. Sluttleser får 20 timer for selve lesingen og 10 timer for et evt. sluttseminar. Sluttleser kan ikke sitte i den endelig vurderingskomiteen. Midtveisevaluatør og sluttleser kan godt være den samme.

Fakultetets veiledende retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.

Meldeplikt

Kandidat og veileder skal tidlig vurdere om ph.d- prosjektet må meldes. Les mer om personvernombudet og meldeplikten.

Publisert 30. juli 2015 09:20 - Sist endret 1. nov. 2019 08:46