Ph.d.- veiledning

De viktigste retningslinjene for ph.d.-veiledere ved instituttet.

Veiledningsrammer

Ph.d.- kandidater har krav på 72 timer "face to face" veiledning i løpet av hele opptaksperioden. Normalt deles veiledningen mellom hovedveileder og medveileder. Hovedveileder tar ansvaret for 2/3 av veiledningen, medveileder 1/3. Veiledningsbrøken kan, etter godkjenning fra instituttet, endres til f.eks. 50/50. Kandidat og veileder er selv ansvarlig for hvordan timene brukes. Face to face veiledningen er vektet med faktor 3 i timeregnskapet. Den timemessige ressursen pr. kandidat blir dermed 216 timer for hele opptaksperioden. Eksterne veiledere (dvs. alle utenfor UiO) får timetallet utbetalt i lønn, ev. godskrevet i timeregnskap etter avtale mellom arbeidsgiver og Institutt for pedagogikk. Ved ekstern veileder må kandidaten alltid ha en intern medveileder fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Milepæler

Kandidat og veileder møter på noen milepæler:

  1. år 2. år 3. år 4. år
Avtale/ kontrakt X      
Fremdriftsrapport X   X X
Fremdriftssamtale X   X X
Midtveisevaluering   X    
Sluttlesing       X
Godkjent opplæringsdel       X

Fremdriftsrapport

Både kandidat og veileder skal levere fremdriftrsrapport. Rapporten er elektronisk. Lenke til rapporteringsskjema sendes ut til kandidat og veileder i november. Årlig deadline for fremdriftsrapportene er 1. desember.

Midtveisevaluering

Midtveisevalueringen er obligatorisk. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hva kandidaten skal levere inn . Administrasjonen sender ut innkallingsbrev til kandidat og veileder. Veileder og kandidat har fullmakt til selv å finne og kontakte leser, ev. få forskerutdanningskoordinator til å kontakte. Evaluatøren lønnes/ krediteres med 10 timer. 2 timers evalueringsmøte er da inkludert. Husk at midtveisevaluatør ikke kan sitte i den endelige vurderingskomiteen. Fremdriftsrapport og fremdriftssamtale går ut det året kandidaten har midtveisevaluering.

Sluttleser og sluttseminar

Ordningen med sluttleser og sluttseminar er frivillig. Sluttleser kommer inn når veileder mener innlevering er nært forestående. Sluttlesers oppgave er å gi kandidat og veileder en vurdering av hva som gjenstår før arbeidet kan leveres. Avhandling og kommentar fra sluttleser kan gjøres offentlige i et sluttseminar. Sluttleser fungerer da som opponent i en totimers seanse, med invitert publikum til stede. Sluttleser får 20 timer for selve lesingen og 10 timer for et ev. sluttseminar. Sluttleser kan ikke sitte i den endelig vurderingskomiteen. Midtveisevaluatør og sluttleser kan godt være den samme.

Meldeplikt

Kandidat og veileder skal tidlig vurdere om ph.d.-prosjektet må meldes. Les mer om personvernombudet og meldeplikten.

Publisert 30. juli 2015 09:18 - Sist endret 23. aug. 2019 11:10