Forskerutdanning ved ISP

Denne siden inneholder informasjon om forhold ved forskerutdanningen som er spesifikke for ISP.

Se fakultetets sider om forskerutdanning her:

Forskerutdanning: ph.d. i utdanningsvitenskapelige fag

Oppstart

  • Doktorgradskandidater med tilknytning til Institutt for spesialpedagogikk (ISP) får ved oppstart en samtale med forskningskonsulent om UVs PhD-program og ISPs opplegg for forskerutdanningen. Det forventes at kandidaten setter seg inn i den skriftlige informasjonen om forskerutdanningens innhold og organisering og bruker tilgjengelige webressurser.
  • Er kandidaten ansatt ved instituttet, avklares forhold knyttet til ansettelse og stilling med kontorsjef.

FoU-midler

  • Til forskningsstøtte tildeles et årlig fast beløp som disponeres av de vitenskapelig tilsatte og stipendiater. I tillegg kan det også søkes om interne forskningsmidler om deltakelse på konferanse. ISP tildeler også insentivmidler for publisering. Se utfyllende informasjon om forsknings- og utviklingsmidler.

Veiledningsressurs

  • Antall veiledningstimer kandidaten har krav på avhenger av når du ble tatt opp på doktorgradsprogrammet.
  • Ved permisjoner, og lignende er det viktig at doktorgradskandidaten melder i fra til forskningsadministrasjonen, med kopi til veiledere, slik at ikke veiledningsressursen løper.

Godkjenning av opplæringsdelen av forskerutdanningen

ISP har et dokumentasjonsskjema som skal hjelpe deg å holde oversikt over kurs og annen deltakelse i opplæringsprogrammet for forskerutdanningen. I god tid før avhandlingen skal leveres, levér skjemaet til forskningskonsulenten ved ISP, utfylt og undertegnet sammen med godkjent kopi av kursdokumentasjon. Instituttet trenger dette for å bekrefte at du har gjennomført opplæringsdelen.

Her finner du:

Rutiner ved framdriftsrapporter

  • Alle kandidater skal levere årlig fremdriftsrapport innen 1. desember hvert år. Rapporten føres på eget nettskjema som sendes ut i god tid før fristen. Veiledere skal fylle ut et skjema for hver phd-student de veileder.
  • Forskningsleder har ansvar for oppfølging av fremdriftsrapportene. Innholdet i fremdriftsrapporten følges opp i medarbeidersamtale med stipendiatene. De eksterne kandidatene innkalles til samtale dersom det kommer frem noe bekymringsfullt i fremdriftsrapporten.

 

Doktorgradsforum

ISP avholder 3-4 årlige fellesseminarer for alle doktorgradskandidater. Foraet er et faglig og sosialt møtested på tvers av kull og prosjekter. Ansvarlig: Forskerutdanningskoordinator.

 

Publisert 26. okt. 2015 12:02 - Sist endret 14. juni 2017 09:58