Rutiner for bruk av URKUND ved UV

Versjon april 2018

Rutinen er godkjent av dekan 22.05.2018

Punkt 0

I utgangspunktet er denne kjøringen mot URKUND en kvalitetssikring knyttet til kandidatens kunnskap om sitering til annen tekst etc. Man skal likevel være oppmerksom på grenseområdet mot forskningsfusk som har sine egne rutiner hva gjelder saksbehandling. Se informasjon knyttet til Forskningsetisk utvalg ved UiO.  

 

Punkt 1

Det er hensiktsmessig å sjekke teksten i URKUND kun en gang fordi teksten lagres i programmet og refererer til seg selv hvis man kjører teksten for andre gang.

 

Punkt 2

Tekster som lastes opp i URKUND blir sjekket mot internett, UiOs egen database og URKUNDs fellesdatabase. Programmet fanger ikke opp tekster fra f.eks bøker med mindre bøkene er opplastet til nett eller i programmet. Se for øvrig nettsiden

 

Punkt 3:

PFU ønsket en prøveperiode slik at teksten ble sjekket i programmet i forbindelse med sluttlesing, jf. Retningslinjer for sluttlesing eller knyttet til en gjennomgang der dette er naturlig, se presiseringer nedenfor.

Intensjonen ved sluttlesing er at da har kandidaten skrevet klar en god del tekst og teksten vil være grunnlag for kun små endringer før den leveres til vurdering.

Retningslinjer for sluttlesing er imidlertid veiledende. Enhetenes rutiner for denne oppfølgingen er derfor noe varierende.

Retningslinjene sier at sluttlesing gjennomføres 2 – 3 mnd før finansieringsperioden (dvs også opptaksperioden) er ute. På dette tidspunktet er det ofte verken riktig eller aktuelt å kjøre URKUND.

IPED og ISP tilbyr sluttlesing to til tre måneder før reell innlevering av avhandlingen. Dette kan gjerne være utenfor opptaksperioden. Dette er også et naturlig tidspunkt å kjøre

URKUND. IPED og ISP kan således fortsette med sine rutiner.

ILS følger fakultetets retningslinjene for sluttlesing. Kandidaten kan levere avhandling flere måneder etter dette.

PFU sluttet seg til at veileder og kandidat fikk en påminnelse om kjøring av URKUND ved sluttlesing, dersom sluttlesing ble gjennomført en stund før innlevering, jf. rutiner ved ILS.

Veileder og kandidat i dialog med forskerutdanningskoordinator finner sammen et egnet tidspunkt ut fra anbefaling om URKUND kjøring 2 – 3 mnd før innlevering.

 

Punkt 4:

Det er ikke nødvendig at veileder er til stede ved prosedyren for selve kjøringen av avhandling i URKUND. Rapporten lastes ned som pdf og sendes veileder og kandidat. I

prøveperioden sendes også rapport automatisk til forskerutdanningskoordinator. Veileder tolker analyserapporten i dialog med forskerutdanningskoordinator.

 

Punkt 5

Informasjon til kandidatene om plagiatkontroll er lagt ut på nett under punkt om veiledning og under informasjonstekst om arbeid med avhandlingen

 

Punkt 6:

Oppdages for stor andel av sitering fra andre tekster med eller uten at henvisninger etc., ved kjøring av URKUND, skal dette drøftes med veileder og forskerutdanningskoordinator for videre grep, jf punkt 0.

Publisert 2. juli 2018 18:41 - Sist endret 15. okt. 2018 11:32