English version of this page

Når du har fått tildeling

Når prosjektet er innvilget må det formaliseres og forankres på UiO. Varsle støttefunksjonene ved tilslag, og bruk UiOs kontraktsmaler. Sett deg inn i hvilke godkjenninger som trengs, og søk om disse. Rigg prosjektet med riktig kompetanse innen prosjektets økonomiske rammebetingelser. 

Varsle støttefunksjoner ved tilslag på søknad

Når du har fått tilslag på søknad, husk å varsle lokal forskerstøtte så raskt som mulig. Hvis prosjektet er av en viss størrelse eller type, tar forskerstøtten initiativ til et oppstartsmøte for å gå gjennom arbeidsoppgaver, roller og ansvar for prosjektperioden.

Kontrakter og samarbeidsavtaler

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på skriftlige kontrakter. Hovedregelen er at UiOs kontraktsmaler skal benyttes, der disse finnes. Hvilken mal som skal brukes i det enkelte forskningsprosjektet kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert.

Signering

Kontrakten skal være signert før prosjektet starter. Les mer om signering av kontrakter.

EU-kontrakter

Det er Avdeling for forskningsadministrasjon som er ansvarlig for forhandling av EU-kontrakter. Enheten som søker bør derfor ta kontakt med FADM så raskt som mulig.

Finn kontaktpersoner for forskningsstøtte ved din enhet

Innhente nødvendige godkjenninger

Her er eksempler på noen av de mest vanlige godkjenningene som kreves:

  • Norsk senter for forskningsdata (NSD) vurderer prosjekter for UiO og gir en anbefaling når det gjelder godkjenning av bruk av personopplysninger i forskning. 
  • Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) gjør en etisk vurdering av medisinsk og helsefaglig forskning. UiO må gjennomgå vedtak fra REK og gjøre en personvernrettslig vurdering i tillegg. 
  • REK gir dispensasjon fra taushetsplikt for annen forskning med helseopplysninger. Dette er prosjekter som også skal vurderes av NSD.
  • Mattilsynet skal godkjenne all forskning som bruker dyr i forsøk.

Les mer om personvern for forskere

Kontaktpunkter for personvern ved UiO

Er du usikker på hvilke godkjenninger ditt forskningsprosjekt krever? Ta kontakt med lokal forskerstøtte.

Økonomiske rammebetingelser og eventuell rebudsjettering

  • Ved tilslag på søknad må budsjettet som lå i søknaden revideres i henhold til faktisk tildelte midler og planlagt aktivitet.
  • Det opprettes en prosjektkode for prosjektet i økonomisystemet, slik at det blir enklere å føre og holde oversikt over budsjettet og regnskapet til hvert enkelt prosjekt.
  • Du som prosjektleder bør sette deg inn i prosjektets økonomi for å kunne følge med på og redegjøre for bruken av midler.

Er du i tvil om hva du kan disponere pengene til, kontakt din prosjektøkonom. 

Mer om regnskapsføring 

Ta kontakt med økonomifunksjonen på din enhet

Planlegge ansettelser

Det reviderte budsjettet angir hva som skal skje i prosjektet, og når det skal skje. Av budsjettet fremgår også i hvilke stillinger det skal ansettes og når forventet ansettelse er gjort.

Å ansette vitenskapelige tar lang tid

Husk at ansettelse i vitenskapelige stillinger  - også postdok- og ph.d.-stillinger – kan ta lang tid. Start derfor disse prosessene i god tid før ansettelsen er planlagt.

Det er ingenting i veien for å ha utkast til utlysningstekst klart allerede før prosjektet offisielt har startet.

En tommelfingerregel er at en stilling bør lyses ut minst seks måneder før forventet/ønsket oppstart. 

Kontakt din lokale personalmedarbeider

Datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan er et dokument som beskriver hvordan forskningsdataene skal håndteres gjennom og etter prosjektperioden. Finansiører som Forskningsrådet og EU krever at det leveres en datahåndteringsplan i løpet av 6 måneder etter mottatt støtte. Alle som driver forskning ved UiO skal lage en slik plan.

For spørsmål eller ønsker om kurs i forskningsdatabehandling, ta kontakt med research-data@uio.no

Enhetenes sider om eksternfinansierte prosjekter

Alle fakultetene, noen institutter og museene våre har egne lokale sider om eksternfinansierte prosjekter:

Spørsmål?

Finn kontaktpersoner for forskningsstøtte ved din enhet

Publisert 14. mai 2018 12:25 - Sist endret 15. juni 2021 13:27