English version of this page

UiOs 10 bud for god forskningsskikk

Vedtatt av universitetsstyret 21. juni 2007

  1. Du skal innrette deg etter både rettigheter og plikter i loven om akademisk frihet.
  2. Du skal være deg bevisst at ærlighet er en absolutt betingelse for vitenskapelig arbeid.
  3. Du skal handle i overensstemmelse med det etiske regelverk som gjelder på ditt forskningsområde.
  4. Du skal gi anerkjennelse til kolleger og kunnskapskilder som har betydning for din egen forskning.
  5. Du skal, så sant det er mulig, delta i et kollegialt fellesskap som kommuniserer og analyserer forskningens metoder og resultater.
  6. Du skal kunne gjøre rede for hvordan du forvalter midler som er stilt til din disposisjon.
  7. Du skal sørge for at dine vitenskapelige resultater er solide nok til å støtte konklusjonene dine, og for at rådata/kildeinformasjon for publikasjonene er tilgjengelige.
  8. Du skal følge reglene for vitenskapelig publisering innen ditt fagfelt.
  9. Du skal la forskningsformidlingen være nøktern; konsekvenstenkningen bør omfatte både mulig nytte og mulige etiske dilemmaer.
  10. Du skal vedlikeholde og videreutvikle din vitenskapelige kompetanse.
Publisert 29. nov. 2012 10:53 - Sist endret 9. sep. 2016 14:54