Rutinebeskrivelser

Rutinebeskrivelsene er laget for gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning utført ved UiO. Hver enkelt rutinebeskrivelse ledsages av et antall maler. I rutinebeskrivelsene fremkommer det når de enkelte maler skal brukes.

Rutine 1 - Ansvar og delegering av oppgaver ved UiO i henhold til helseforskningsloven

Rutinen beskriver universitetsdirektørens ansvar, samt delegering av oppgaver til fakultetsnivå og underliggende nivåer i organisasjonen som gjennomfører medisinsk og helsefaglig forskning.

Rutine 2 - Prosjektleders ansvar og oppgaver i henhold til helseforskningsloven

Rutinen beskriver prosjektleders ansvar og oppgaver ved medisinsk og helsefaglig forskning som ikke involverer bruk av legemidler eller medisinsk- teknisk utstyr på forsøkspersoner (forskning på helseopplysninger).

Rutine 3 - Sponsors og hovedutprøvers ansvar og oppgaver ved klinisk legemiddelutprøving

Rutinen beskriver universitetsdirektørens (sponsors) og prosjektleders (utprøvers) ansvar ved klinisk legemiddelutprøving i regi av UiO.

Rutine 4 - Sponsors og hovedutprøvers ansvar og oppgaver ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Rutinen beskriver universitetsdirektørens (sponsors) og prosjektleders (utprøvers) ansvar ved klinisk utprøving av medisinsk- teknisk utstyr i regi av UiO.

Rutine 5 - Bruk av humant biologisk materiale til forskningsformål (forskningsbiobanker)

Rutinen beskriver ansvar og oppgaver knyttet til forskning på humant biologisk materiale (forskningsbiobanker).

Rutine 6 - Håndtering og lagring av forskningsdata (datakvalitet og informasjonssikkerhet)

Rutinen beskriver hvordan forskningsdata skal lagres og håndteres for å ivareta datakvalitet og forsøkspersonenes personvern.

Rutine 7 - Internkontroll og revisjon av helseforskning

Rutinen beskriver hvordan UiOs kvalitetssystem er bygget opp for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører, vedlikeholder og rapporterer sine aktiviteter innen medisinsk og helsefaglig forskning i samsvar med gjeldende regelverk. Rutinen beskriver også håndtering av interne og eksterne revisjoner (tilsyn) av systemet og de forskningsprosjektene som faller inn under systemet.

Rutine 8 - Rapportering og håndtering av avvik i henhold til helseforskningsloven

Rutinen beskriver hvordan avvik fra UiOs rutiner for helseforskning, og derved avvik fra helseforskningsloven, skal rapporteres og videre håndteres for å bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser. Rutinen avgrenser også avvik fra helseforskningsloven mot andre typer avvik som skal rapporteres i andre systemer ved UiO.