English version of this page

Rutiner for oppnevning og honorering av ph.d.-veiledere ved ILOS

Alle ph.d.-kandidater ved ILOS skal ha både hovedveileder og medveileder. Veilederforholdet reguleres av kontrakt og etiske retningslinjer.

Det er instituttene som oppnevner veiledere og inngår kontrakt med eksterne veileder.

Innholdsfortegnelse

Omfanget av veiledningen

Alle doktorgradskandidater ved ILOS har krav på veiledning tilsvarende 126 timer i løpet av stipendiatperioden. Dette inkluderer forberedelsestid for veileder, veiledningsmøter og eventuelt etterarbeid. Veiledningstiden kan tas ut med inntil 42 timer per år. I praksis tilsvarer dette 14 veiledningsmøter per år.

Alle kandidater ved ILOS skal ha hovedveileder og medveileder. Ifølge Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo (§7.2) er det å ha en medveileder anbefalt; ved ILOS er det obligatorisk.

Minst en av veilederne må være intern i betydningen tilsatt ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Medveileder skal som en hovedregel rekrutteres eksternt, fra et utenlandsk universitet. Timefordelingen mellom hoved- og medveileder er normalt 66,6% til hovedveileder og 33,3% til medveileder (av resterende timer på det tidspunktet medveileder oppnevnes).

Dersom kandidat, hovedveileder og medveileder ønsker en annen fordeling av timene, skal partene søke instituttet om dette. Det er også mulig å søke om å få to medveiledere, på faglig grunnlag; timefordelingen vil da normalt være 50% på hovedveileder og 25% på hver medveileder. Søknaden skal oversendes ph.d.-leder.

Hovedveileder, medveileder og kandidat skal ha et oppstartsmøte når medveileder er oppnevnt. Her skal man avklare gjensidige forventninger og legge en plan for veiledningen. Hovedveileder, medveileder og kandidat skal i tillegg ha et oppfølgingsmøte i forbindelse med midtveisevalueringen. Under oppfølgingsmøtet skal man evaluere samarbeidet og legge/justere plan(en) for den resterende perioden. Dette møtet skal holdes separat fra selve midtveisevalueringen, hvor fokuset primært er på selve avhandlingen og hvor ekstern leser har en hovedrolle.

Før øvrig informasjon om veiledning på ph.d.-nivå henvises det til fakultetets side om veiledning.

Oppnevning av veiledere

Instituttleder ved ILOS er ansvarlig for å påse at hver kandidat får veileder. Etter at kandidaten har fått tilbud om opptak på ph.d.-programmet, kontakter instituttet hovedveilederkandidater og konsulterer kandidaten. Når hovedveileder er på plass, undertegnes avtalen om opptak på ph.d.-programmet av instituttleder, hovedveileder, kandidat og fakultetets forskningskonsulent.

 

Oppnevnelse av medveileder kan gjerne skje noe senere, når kandidaten og hovedveileder har kartlagt hva slags veiledningsekspertise prosjektet krever. Kandidaten oppfordres til å lete etter en ekstern medveileder ved et utenlandsk lærested eller eventuelt ved et annet norsk universitet. Det er viktig at kandidaten rådfører seg med hovedveilederen før det blir inngått noen avtale om medveiledning. Ph.d.-konsulenten på instituttet lager så en medveilederavtale, som signeres av kandidat, veiledere og instituttleder.

Utbetaling av honorar

Utbetaling av veiledningshonorar til ekstern veileder skjer på grunnlag av utfylt og signert medveilederavtale. Vi oppfordrer kandidat og veileder til selv å holde oversikt over antall veiledningstimer som er benyttet.

Ekstern veileder kan kreve utbetaling av honorar når kandidaten ikke lenger har krav på flere veiledningstimer, når kandidaten er ferdig med avhandlingen, eller dersom kandidat og veileder avslutter sitt veiledningsforhold.

Interne veiledere fører veiledningstimene i arbeidspliktregnskapet. I tillegg utbetales stimuleringsmidler på inntil kr. 20.000. Stimuerlingsmidlene utbetales etter at kandidaten har levert ph.d.-avhandlingen.

Publisert 30. juli 2015 10:57 - Sist endret 4. okt. 2021 17:59