Regelverk og retningslinjer

Lover og retningslinjer gjelder for alle UiOs anskaffelser, uavhengig av finansieringskilde.

Kjøp av varer og tjenester til UiO skal foretas i samsvar med gjeldende regelverk, og være basert på forretningsmessig opptreden overfor UiOs leverandører.

Her finner du de viktigste lover og regler de ansatte skal forholde seg til ved gjennomføring av innkjøp ved UiO.

Rutiner

Hjemmel og grunnleggende regler

Innkjøp av varer og tjenester til UiO skal foretas i samsvar med gjeldende regelverk og være basert på forretningsmessig opptreden overfor UiOs leverandører.

§ 5 i Lov om Offentlige anskaffelser stiller følgende grunnleggende krav:

 • En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.
 • Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
 • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Oppdragsgiver skal ikke:

 • Diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet.
 • Bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse.
 • Dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i lov og forskrifter kommer til anvendelse. 

§ 3-1 Grunnleggende krav for alle anskaffelser:

 1. Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes.
 2. Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet.
 3. Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse.
 4. Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt.
 5. Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen.
 6. Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk.
 7. Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet.
 8. Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Publisert 25. feb. 2011 09:55 - Sist endret 3. feb. 2020 12:30