Kontroll med bestillinger på kr. 0 og 1

Bestillinger med sum kr. 0,-/1,- o.l. skal ikke forekomme. Seksjon for innkjøp foretar tertialvis kontroll av bestillinger for å avdekke slike bestillinger. Det sendes e-post til den aktuelle rekvirent, med kopi til BDM (budsjettdisponeringsmyndighet) med informasjon om reglene for estimering av beløp.

Ved usikkert kostnadsbilde (for eksempel ved bestilling av håndverkertjenester) skal det innhentes et estimat hos leverandøren. Ved mistanke om urimelig høyt estimat, skal bestillingen legges inn med et noe lavere estimat enn angitt fra leverandør.

Publisert 4. jan. 2018 09:13