UiOs innkjøpsstrategi 2017-2021

UiOs styre vedtok 15. mars 2017 prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO for perioden 2017-2021. Prinsippene er et grunnlag for felles overordnet tenkning og adferd og gjelder for alle som foretar anskaffelser ved UiO.

Prinsippene skal bygge opp under UiOs visjon for anskaffelser og sikre at UiO oppnår best mulig vilkår på anskaffede varer og tjenester, en optimal behovsdekning, størst mulig verdiskapning og god bruk av UiOs samlede ressurser.

De viktigste målene er:

 • UiOs behov for varer og tjenester skal dekkes.
 • UiO skal ha en tverrfaglig tilnærming til anskaffelser og i enda større grad involvere fagressurser.
 • Man skal i enda større grad vektlegge miljø-, etikk- og samfunnsansvar, innovasjon og livsløpskostnader.
 • Det skal implementeres systemer for fulldigitalisering.
 • UiOs organisasjonsmodell for anskaffelser skal opprettholdes og videreutvikles.
 • Gevinstrealiseringsplanen skal følges opp ved hjelp av resultatindikatorer.

De viktigste tiltakene for å få til dette er:

 • Øke avtaledekningen.
 • Øke oppmerksomheten om strategisk viktige leverandører.
 • Vektlegge innovative løsninger der slike kan gi UiO bedre tjenester og produkter.
 • Fortsette arbeidet med å videreutvikle helhetlige prosesser og rutiner, fra behov til betaling, med sammenhengende systemstøtte og vektlegging av kontinuerlige forbedringer.
 • Utnytte mulighetene som det nye regelverket gir for å øke behovsdekningen.
 • Følge etablert metodikk og rutiner for krav og kriterier når det gjelder miljøansvar.
 • Forebygge og redusere korrupsjonsrisiko gjennom bevisstgjøring og aktiv undersøkelse og dokumentasjon av fravær av interessekonflikter (habilitet) ved oppstart og gjennom de aktuelle faser av anskaffelsene.
 • Videreføre og intensivere samarbeidet gjennom iBOTT.
 • Styrke samarbeidet med øvrige offentlige innkjøpsmiljøer for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet.
 • Identifisere eventuelle utfordringer knyttet til samfunnsansvar og iverksette adekvate og konkrete tiltak.
Publisert 15. mai 2017 12:41 - Sist endret 18. mai 2017 08:36