English version of this page

Språkpolitiske retningslinjer for UiO

De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å virkeliggjøre UiOs strategiske plan og målsettingen om å bli et forskningsuniversitet på høyt internasjonalt nivå.

UiO skal fremme parallellspråklighet. Dette betyr at norsk ivaretas som hovedspråk samtidig som det tilrettelegges for språklig mangfold, hvor engelsk er det primære fremmedspråket.

Utover de språkpolitiske retningslinjene vil også Mållovens bestemmelser gjelde.

Se også Språkrådets Veiviser for språkvalg i universitets- og høyskolesektoren.

Overordnet

 • Språkpolitikken ved universitetet skal utformes slik at den ivaretar og utvikler bruk av norsk språk og fagterminologi
 • Engelsk eller andre fremmedspråk skal brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig eller nødvendig
 • Vitenskapelig publisering skal skje på det språket som er mest relevant for den enkelte vitenskapelig ansatte
 • I undervisning og annen faglig formidling bør språklig kompetanse være del av læringsutbyttet

Utdanning

 • Norsk er hovedspråket i undervisningen
 • Norsk, svensk og dansk regnes som likeverdige undervisningsspråk
 • Studenter forventes å kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og engelsk, eller annet fremmedspråk. Kravet til norsk gjelder ikke fremmedspråklige studenter på internasjonale studieprogrammer
 • Studenter er ikke forpliktet til å bruke engelsk eller annet fremmedspråk i undervisning og ved eksamen med mindre dette er en del av forutsetningen og fastsatt i emnebeskrivelsen. For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo
 • Undervisningen bør styrke den språklige kompetansen og evnen til akademisk skriving hos studentene
 • Utenlandske studenter og ansatte bør få tilbud om innføring i norsk språk

Forskning

Formidling og informasjon

 • Formidling skal skje på det språket som er mest formålstjenlig for det publikum formidlingen er rettet mot
 • Nettsidene til universitetet skal også inneholde lett tilgjengelig informasjon på engelsk

For offisiell informasjon fra UiO på engelsk, er britisk-engelsk standard (Oxford English Dictionary).


Retningslinjene ble godkjent av rektor september 2010

Publisert 8. sep. 2010 16:14 - Sist endret 20. nov. 2022 05:42