Begrepsliste EFP

Begrep

Forklaring

Bidragsfinansiert aktivitet (bidragsprosjekter)

Bidrag eller gave fra en bidragsyter som helt eller delvis finansierer aktivitet ved UiO. UiO har to ulike finansieringsprinsipper for eksternt finansierte prosjekter (Andelsmessige og Kostnadsspesifikke)Finansiør har ikke rett til resultatet av prosjektet.

Andelsmessig finansiering

Ekstern bidragsyter finansierer en avtalt andel av de totale kostnadene i et prosjekt, resten må finansieres av UiOs egenandel.

Kostnadsspesifikk finansiering

Ekstern bidragsyter spesifiserer hvilke kostnadselementer de er villig til å finansiere i et prosjekt. Eventuelle andre kostnader må dekkes av UiOs egenandel.

Oppdragsfinansiert aktivitet (oppdragsprosjekter)

Omsetning av forsknings-, undervisnings- og ev. andre tjenester mot vederlag. Ekstern bidragsyter må finansiere hele prosjektaktiviteten. Finansiør kan ha rett til resultatet av prosjektet.

Totalbudsjett

Oppstilling av de totale kostnader i et prosjekt, både direkte kostnader og overhead (indirekte kostnader), samt hvordan disse finansieres.

Søknadsbudsjett

Det totalbudsjett som legges til grunn ved søknad om midler fra ekstern bidragsyter.

Kontraktsbudsjett

Totalbudsjett som følger kontrakten med ekstern bidragsyter (må eventuelt justeres ift søknadsbudsjettet).

Egeninnsats

Den interne ressursinnsatsen institusjonen stiller til rådighet i prosjektet, uavhengig av finansiering. Den interne ressursinnsatsen kan bestå av fast ansattes tid (frikjøp), overhead (indirekte kostnader) og leiested (lab/vit.utstyr)

Frikjøp

Eksternt finansiert frikjøp

Den delen av UiO-ansattes arbeidstid i prosjektet som dekkes av finansiør (kostnadsspesifikk finansiering)

Internt finansiert frikjøp

Den delen av UiO-ansattes arbeidstid i prosjektet som enheten selv må dekke via grunnbevilgningen(kostnadsspesifikk finansiering)

Overhead (indirekte kostnader)

Overhead (indirekte kostnader)er kostnader i prosjektet som ikke (eller vanskelig) kan synliggjøres som en direkte kostnad i prosjektet, eks. administrasjon, husleie, strøm, infrastruktur m.m. Dette synliggjøres ved UiO som ett %-vis påslag på lønnskostnader

Eksternt finansiert overhead

Angir hvor mye av prosjektets overhead (indirekte kostnader) som dekkes av ekstern finansiering (kostnadsspesifikk finansiering)

Internt finansiert overhead

Angir hvor mye av prosjektets overhead (indirekte kostnader) som enheten selv må dekke via grunnbevilgningen(kostnadsspesifikk finansiering)

Leiested

Leiested er kostnader knyttet til bruk av laboratorier og teknisk infrastruktur, og synliggjøres som en direkte kostnad i prosjekter

Eksternt finansiert leiested

Angir hvor mye av leiestedskostnaden som dekkes av ekstern finansiering (kostnadsspesifikk finansiering)

Internt finansiert leiested

Angir hvor mye av leiestedskostnaden som UiO må dekke selv (kostnadsspesifikk finansiering)

Egenandel

Andelsmessig finansering

Den andelen av totalkostnadene til et bidragsprosjekt som enheten selv må dekke via grunnbevilgningen. Oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte (null i egenandel).

Kostnadsspesifikk finansiering

Angir hvor mye av UiOs egeninnsats som enheten selv må dekke via grunnbevilgningen (sum av internt finansiert overhead, internt finansiert frikjøp og internt finansiert leiested)

Nettobidrag

Andelsmessig finansiering

Egeninnsats fratrukket institusjonens egenandel (Sum av frikjøp, overhead og leiested minus egenandel)
Kostnadsspesifikk finansiering Den andel av egeninnsatsen som finansieres av ekstern finansiør (sum av  eksternt finansiert overhead, eksternt finansiert frikjøp og eksternt finansiert leiested)

Eksternt finansiert prosjekt (EFP)

Målrettet, tids- og kostnadsavgrenset aktivitet, i forpliktende samarbeid med ekstern finansiør, som for eksempel EU og NFR

Totalramme

Et prosjekts kostnadsramme for hele prosjektperioden

Levetidsprognose

Et estimert sluttresultat for prosjektet som helhet, basert på historiske kostnader og inntekter, samt fremtidige forventede kostnader og inntekter. Levetidsprognosen endres underveis i prosjektet ved vesentlige endringer.

Inntekter i prosjektregnskapet

Eksterne inntekter regnskapsførers ved faktureringstidspunktet  iht. avtale med finansiør

Egenandel inntektsføres løpende pr transaksjon ihht. finansieringstype

Kostnader i prosjektregnskapet

Regnskapsførers ved faktureringstidspunktet. Fordeling av kostnader over tid (periodisering) skjer tertialvis

Saldo i prosjektregnskapet

Løpende differanse mellom innbetalinger og utbetalinger. Saldoen er ikke egnet til å si noe om økonomisk status for prosjektet. Bakgrunnen er hovedsakelig at regnskapsføringen av de eksterne inntekter ikke hensyntar prosjektets faglige fremdrift

Resultat

Differansen mellom inntekter og kostnader utgjør et resultat. Ved UiO gir resultatbegrepet først mening i levetidsprognosen, dvs. det estimerte sluttresultatet for prosjektet da eksterne inntekter ikke periodiseres

 

 

Av SR/GAPI og SPP
Publisert 12. mai 2015 13:10 - Sist endret 10. apr. 2019 16:01